فرم‌ها، کنترل‌ها

ویژگی‌ها و eventهای خاص برای فرم‌ها <form> و کنترل‌ها: <input>، <select> و دیگر موارد.

نقشه آموزش