معرفی Events

معرفی eventهای مرورگر، ویژگی‌های event و مدیریت الگوها (pattern).

نقشه آموزش