بازگشت به درس

ماوس همراه با کیبورد

اهمیت: 4

روی موش focus کنید. سپس از کلیدهای جهت‌دار خود استفاده کنید تا آن را حرکت دهید.

دمو درون یک پنجره جدید

پی‌نوشت: از event handlerها جایی به جز element با آیدی mouse# استفاده نکنید.

پی‌نوشت۲: فایل HTML/CSS را تغییر ندهید. رویکرد شما باید کلی باشد و با هر elementای کار کند.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

ما می‌توانیم برای هندل کردن click از mouse.onclick، برای قابل حرکت دادن mouse از position:fixed و سپس از mouse.onkeydown برای هندل کردن کلید‌های جهت‌دار استفاده کنیم.

تنها مشکل این است که keydown فقط روی elementهایی که focus دارند فعال می‌شود. پس باید tabindex را به element اضافه کنیم. چون اجازه نداریم که HTML را تغییر دهیم، می‌توانیم برای آن از mouse.tabIndex استفاده کنیم.

پی‌نوشت: همچنین می‌توانیم mouse.onclick را با mouse.onfocus جایگزین کنیم.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.