بازگشت به درس

مخفی کردن خود عنصر

اهمیت: 5

یک button بسازید که وقتی کلیک می‌شود خودش را مخفی کند.

مثل این:

برای دسترسی به “خود عنصر” می‌توانیم درون کنترل‌کننده از this استفاده کنیم:

<input type="button" onclick="this.hidden=true" value="کلیک کنید تا مخفی شود">