بازگشت به درس

دایره متحرک با Promise

تابع showCircle را در راه‌حل تمرین انیمیشن دایره با فراخوانی بازنویسی کنید تا به جای پذیرش کال‌بک، یک Promise را برگرداند.

کاربرد جدید:

showCircle(150, 150, 100).then(div => {
  div.classList.add('message-ball');
  div.append("سلام دنیا!");
});

راه‌حل تمرین انیمیشن دایره با فراخوانی را به عنوان پایه در نظر بگیرید.