بازگشت به درس

انیمیشن دایره با فراخوانی

در تمرینِ Animated circle یک دایره با که انیمیشن گذاری بزرگ میشود نشان داده شده است.

حالا برای ما فقط یک دایره کافی نیست ما میخواهیم یک پیغام درون آن داشته باشیم. پیغام باید *بعد * از تمام شدن انیمیشن به نمایش دربیاید (دایره کامل بزرگ شود) در غیر اینصورت زننده و بدشکل خواهد بود. در راه حل داده شده برای تمرین تابع showCircle(cx, cy, radius) یک دایره رسم میکند ولی چیزی برای نشان دادن اتمام آن وجود ندارد.

یک آرگومانِ فراخوان به آن اضافه کنید که در زمان اتمام انیمیشن اجرا شود : showCircle(cx, cy, raduis, callback). تابع callback باید <div> را به عنوان آرگومان بگیرد.

و یک مثال:

showCircle(150, 150, 100, div => {
    div.classList.add("message-ball");
    div.append("Hello, world!");
});

پیش نمایش:

راه حل اراعه شده در تمرینِ Animated circle را به عنوان پایه استفاده کنید.