۷ اکتبر ۲۰۲۳

CSS انیمیشن های

نیمیشن‌های CSS امکان انجام انیمیشن‌های ساده را بدون جاوا اسکریپت فراهم می‌کنند.

جاوا اسکریپت می تواند برای کنترل انیمیشن های CSS و حتی بهتر کردن آنها با کد کمی استفاده شود.

انتقال CSS transitions

ایده انتقال CSS ساده است. ما یک ویژگی را توضیح می دهیم و چگونه تغییرات آن باید متحرک شود. هنگامی که ویژگی تغییر می کند، مرورگر انیمیشن را رنگ می کند.

یعنی تنها چیزی که نیاز داریم تغییر ویژگی است و انتقال سیال توسط مرورگر انجام می شود.

برای مثال، CSS زیر تغییرات ‘رنگ پس‌زمینه’ را به مدت ۳ ثانیه متحرک می‌کند:

.animated {
 transition-property: background-color;
 transition-duration: 3s;
}

حال اگر عنصری دارای کلاس ‘.animated’ باشد، هر تغییری در ‘رنگ پس‌زمینه’ در طول 3 ثانیه متحرک می‌شود.

برای متحرک سازی پس زمینه روی دکمه زیر کلیک کنید:

<button id="color">Click me</button>

<style>
 #color {
  transition-property: background-color;
  transition-duration: 3s;
 }
</style>

<script>
 color.onclick = function() {
  this.style.backgroundColor = 'red';
 };
</script>

4 ویژگی برای توصیف انتقال CSS وجود دارد:

 • transition-property
 • transition-duration
 • transition-timing-function
 • transition-delay

ما آنها را در یک لحظه پوشش خواهیم داد، فعلاً توجه داشته باشیم که ویژگی مشترک ‘transition’ اجازه می دهد تا آنها را با هم به ترتیب اعلام کنیم: ‘تأخیر زمان بندی-عملکرد مدت زمان’ و همچنین متحرک سازی چندین ویژگی به طور همزمان.

به عنوان مثال، این دکمه هم color و هم font-size را متحرک می کند:

<button id="growing">Click me</button>

<style>
#growing {
 transition: font-size 3s, color 2s;
}
</style>

<script>
growing.onclick = function() {
 this.style.fontSize = '36px';
 this.style.color = 'red';
};
</script>

حالا بیایید ویژگی های انیمیشن را یکی یکی پوشش دهیم.

transition-property

در «transition-property»، ما فهرستی از ویژگی‌ها را برای متحرک کردن می‌نویسیم، به‌عنوان مثال: left, margin-left, height, color. یا می‌توانیم all را بنویسیم که به معنای «animate به همه ویژگی‌ها» است.

توجه داشته باشید که ویژگی هایی وجود دارد که نمی توان آنها را متحرک کرد. با این حال، بیشتر ویژگی‌هایی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند متحرک هستند.

مدت زمان انتقال

در ‘transition-duration’ می‌توانیم مشخص کنیم که انیمیشن چقدر طول می‌کشد. زمان باید در قالب زمان CSS: بر حسب ثانیه یا میلی ثانیه «ms» باشد.

transition-delay

در transition-delay می‌توانیم تاخیر قبل از انیمیشن را مشخص کنیم. برای مثال، اگر تاخیر انتقال 1 ثانیه و مدت انتقال 2 ثانیه باشد، انیمیشن 1 ثانیه پس از تغییر ویژگی شروع می‌شود و مدت زمان کل 2 ثانیه خواهد بود.

مقادیر منفی نیز ممکن است. سپس انیمیشن بلافاصله نشان داده می شود، اما نقطه شروع انیمیشن پس از مقدار داده شده (زمان) خواهد بود. به عنوان مثال، اگر تاخیر انتقال -۱ ثانیه و مدت انتقال ۲ ثانیه باشد، انیمیشن از نیمه شروع می‌شود و مدت زمان کل ۱ ثانیه خواهد بود.

در اینجا انیمیشن با استفاده از ویژگی translate CSS اعداد را از 0 به 9 تغییر می‌دهد:

نتیجه
script.js
style.css
index.html
stripe.onclick = function() {
 stripe.classList.add('animate');
};
#digit {
 width: .5em;
 overflow: hidden;
 font: 32px monospace;
 cursor: pointer;
}

#stripe {
 display: inline-block
}

#stripe.animate {
 transform: translate(-90%);
 transition-property: transform;
 transition-duration: 9s;
 transition-timing-function: linear;
}
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 Click below to animate:

 <div id="digit"><div id="stripe">0123456789</div></div>

 <script src="script.js"></script>
</body>

</html>

ویژگی transform به شکل زیر متحرک است:

#stripe.animate {
 transform: translate(-90%);
 transition-property: transform;
 transition-duration: 9s;
}

در مثال بالا جاوا اسکریپت کلاس .animate را به عنصر اضافه می کند – و انیمیشن شروع می شود:

stripe.classList.add('animate');

ما همچنین می‌توانیم آن را از جایی در میانه انتقال، از یک عدد دقیق شروع کنیم، به عنوان مثال. متناظر با ثانیه فعلی، با استفاده از transition-delay منفی.

در اینجا اگر روی رقم کلیک کنید – انیمیشن را از ثانیه فعلی شروع می کند:

نتیجه
script.js
style.css
index.html
stripe.onclick = function() {
 let sec = new Date().getSeconds() % 10;
 stripe.style.transitionDelay = '-' + sec + 's';
 stripe.classList.add('animate');
};
#digit {
 width: .5em;
 overflow: hidden;
 font: 32px monospace;
 cursor: pointer;
}

#stripe {
 display: inline-block
}

#stripe.animate {
 transform: translate(-90%);
 transition-property: transform;
 transition-duration: 9s;
 transition-timing-function: linear;
}
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 Click below to animate:
 <div id="digit"><div id="stripe">0123456789</div></div>

 <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

جاوا اسکریپت این کار را با یک خط اضافی انجام می دهد:

stripe.onclick = function() {
 let sec = new Date().getSeconds() % 10;
 // for instance, -3s here starts the animation from the 3rd second
 stripe.style.transitionDelay = '-' + sec + 's';
 stripe.classList.add('animate');
};

تابع انتقال-زمان

تابع زمان بندی نحوه توزیع فرآیند انیمیشن در طول جدول زمانی آن را توصیف می کند. آیا به آرامی شروع می شود و سپس سریع می رود یا برعکس.

به نظر می رسد در ابتدا پیچیده ترین ویژگی باشد. اما اگر کمی زمان را به آن اختصاص دهیم بسیار ساده می شود.

این ویژگی دو نوع مقدار را می پذیرد: منحنی Bezier یا مراحل. بیایید با منحنی شروع کنیم، زیرا بیشتر استفاده می شود.

Bezier منحنی

تابع زمان بندی را می توان به عنوان یک منحنی Bezier با 4 نقطه کنترل که شرایط را برآورده می کند تنظیم کرد:

 1. اولین نقطه کنترل: (0,0).
 2. آخرین نقطه کنترل: (1,1).
 3. برای نقاط میانی، مقادیر x باید در بازه 0..1 باشد، y می تواند هر چیزی باشد.

نحو برای منحنی Bezier در CSS: cubic-bezier(x2، y2، x3، y3). در اینجا باید فقط نقاط کنترل 2 و 3 را مشخص کنیم، زیرا اولین نقطه روی (0,0) ثابت شده است و نقطه چهارم (1،1) است.

تابع زمان بندی سرعت فرآیند انیمیشن را توصیف می کند.

 • محور x زمان است: 0 – شروع، 1 – پایان transition-duration.
 • محور y تکمیل فرآیند را مشخص می کند: 0 – مقدار شروع ویژگی، 1 – مقدار نهایی.

ساده ترین حالت زمانی است که انیمیشن به طور یکنواخت و با همان سرعت خطی پیش می رود. این را می توان با منحنی cubic-bezier(0، 0، 1، 1) مشخص کرد.

در اینجا این منحنی به نظر می رسد:

… همانطور که می بینیم، فقط یک خط مستقیم است. با گذشت زمان (x)، تکمیل (y) انیمیشن به طور پیوسته از 0 به 1 می رود.

قطار در مثال زیر از چپ به راست با سرعت دائمی حرکت می کند (روی آن کلیک کنید):

نتیجه
style.css
index.html
.train {
 position: relative;
 cursor: pointer;
 width: 177px;
 height: 160px;
 left: 0;
 transition: left 5s cubic-bezier(0, 0, 1, 1);
}
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 <img class="train" src="https://js.cx/clipart/train.gif" onclick="this.style.left='450px'">

</body>

</html>

انتقال CSS بر اساس آن منحنی است:

.train {
 left: 0;
 transition: left 5s cubic-bezier(0, 0, 1, 1);
 /* click on a train sets left to 450px, thus triggering the animation */
}

… و چگونه می توانیم قطاری را در حال کاهش سرعت نشان دهیم؟

می‌توانیم از منحنی دیگر Bezier استفاده کنیم: cubic-bezier(0.0، 0.5، 0.5، 1.0).

نمودار:

همانطور که می بینیم، این روند سریع شروع می شود: منحنی به اوج می رسد و سپس کندتر و کندتر می شود.

در اینجا تابع زمان بندی در عمل آمده است (روی train کلیک کنید):

نتیجه
style.css
index.html
.train {
 position: relative;
 cursor: pointer;
 width: 177px;
 height: 160px;
 left: 0px;
 transition: left 5s cubic-bezier(0.0, 0.5, 0.5, 1.0);
}
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 <img class="train" src="https://js.cx/clipart/train.gif" onclick="this.style.left='450px'">

</body>

</html>

CSS:

.train {
 left: 0;
 transition: left 5s cubic-bezier(0, .5, .5, 1);
 /* click on a train sets left to 450px, thus triggering the animation */
}

چندین منحنی داخلی وجود دارد: linear, ease, ease-in, ease-out و ease-in-out.

linear مخفف cubic-bezier(0، 0، 1، 1) است – یک خط مستقیم، که در بالا توضیح دادیم.

نام‌های دیگر مخفف عبارت cubic-bezier زیر هستند:

ease* ease-in ease-out ease-in-out
(0.25, 0.1, 0.25, 1.0) (0.42, 0, 1.0, 1.0) (0, 0, 0.58, 1.0) (0.42, 0, 0.58, 1.0)

* – به‌طور پیش‌فرض، اگر تابع زمان‌بندی وجود نداشته باشد، ease استفاده می‌شود.

بنابراین می‌توانیم از ease-out برای کاهش سرعت قطار خود استفاده کنیم:

.train {
 left: 0;
 transition: left 5s ease-out;
 /* same as transition: left 5s cubic-bezier(0, .5, .5, 1); */
}

اما کمی متفاوت به نظر می رسد.

یک منحنی Bezier می تواند باعث شود که انیمیشن از محدوده خود فراتر رود.

نقاط کنترل روی منحنی می توانند هر مختصات y داشته باشند: حتی منفی یا بزرگ. سپس منحنی Bezier نیز بسیار کم یا زیاد می شود و باعث می شود انیمیشن از محدوده طبیعی خود فراتر رود.

در مثال زیر کد انیمیشن به شرح زیر است:

.train {
 left: 100px;
 transition: left 5s cubic-bezier(.5, -1, .5, 2);
 /* click on a train sets left to 450px */
}

ویژگی “چپ” باید از 100px تا 400px متحرک شود.

اما اگر روی قطار کلیک کنید، خواهید دید که:

 • ابتدا، قطار به عقب می رود: «چپ» کمتر از 100px می شود.
 • سپس به جلو می رود، کمی دورتر از 400px.
 • و سپس دوباره – به 400px.
نتیجه
style.css
index.html
.train {
 position: relative;
 cursor: pointer;
 width: 177px;
 height: 160px;
 left: 100px;
 transition: left 5s cubic-bezier(.5, -1, .5, 2);
}
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 <img class="train" src="https://js.cx/clipart/train.gif" onclick="this.style.left='400px'">

</body>

</html>

اگر به نمودار منحنی Bezier داده شده نگاه کنیم، چرا این اتفاق می افتد کاملاً واضح است:

مختصات y نقطه دوم را به زیر صفر رساندیم و برای نقطه سوم آن را روی 1 قرار دادیم، بنابراین منحنی از ربع منظم خارج می‌شود. y خارج از محدوده استاندارد 0..1 است.

همانطور که می دانیم، y “تکمیل فرآیند انیمیشن” را اندازه گیری می کند. مقدار “y = 0” مربوط به مقدار ویژگی شروع و y = 1 – مقدار پایانی است. بنابراین مقادیر y<0 ویژگی را فراتر از چپ شروع و y>1 – از چپ نهایی عبور می‌کند.

مطمئناً این یک نوع “نرم” است. اگر مقادیر y مانند -99 و «99» را قرار دهیم، قطار بسیار بیشتر از محدوده خارج خواهد شد.

اما چگونه یک منحنی Bezier برای یک کار خاص بسازیم؟ ابزارهای زیادی وجود دارد.

 • به عنوان مثال، ما می توانیم این کار را در سایت https://cubic-bezier.com انجام دهیم.
 • ابزارهای توسعه دهنده مرورگر همچنین از منحنی های Bezier در CSS پشتیبانی می کنند:
  1. ابزارهای توسعه دهنده را با F12 باز کنید (Mac: key:Cmd+Opt+I).
  2. برگه Elements را انتخاب کنید، سپس به پنل فرعی Styles در سمت راست توجه کنید.
  3. ویژگی های CSS با کلمه cubic-bezier یک نماد قبل از این کلمه خواهد داشت.
  4. برای ویرایش منحنی روی این نماد کلیک کنید.

مراحل

تابع زمان‌بندی گام‌ها (تعداد مراحل[، شروع/پایان]) اجازه می‌دهد یک انتقال را به چند مرحله تقسیم کنید.

بیایید آن را در یک مثال با ارقام ببینیم.

در اینجا لیستی از ارقام، بدون هیچ گونه انیمیشن، فقط به عنوان منبع آمده است:

نتیجه
style.css
index.html
#digit {
 border: 1px solid red;
 width: 1.2em;
}

#stripe {
 display: inline-block;
 font: 32px monospace;
}
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 <div id="digit"><div id="stripe">0123456789</div></div>

</body>
</html>

در HTML، نواری از ارقام در یک <div id="digits"> با طول ثابت محصور شده است:

<div id="digit">
 <div id="stripe">0123456789</div>
</div>

Div ‘#digit’ دارای یک عرض و یک حاشیه ثابت است، بنابراین مانند یک پنجره قرمز به نظر می رسد.

ما یک تایمر می سازیم: ارقام یک به یک، به روشی گسسته ظاهر می شوند.

برای رسیدن به این هدف، #stripe را خارج از # رقم با استفاده از overflow: hidden پنهان می کنیم و سپس #stripe را گام به گام به سمت چپ تغییر می دهیم.

9 مرحله وجود خواهد داشت که برای هر رقم یک گام حرکت می کند:

#stripe.animate {
 transform: translate(-90%);
 transition: transform 9s steps(9, start);
}

اولین آرگومان steps(9، start) تعداد مراحل است. تبدیل به 9 قسمت (هر کدام 10٪) تقسیم می شود. بازه زمانی به طور خودکار به 9 قسمت نیز تقسیم می شود، بنابراین «Transition: 9s» به ما 9 ثانیه برای کل انیمیشن می دهد – 1 ثانیه در هر رقم.

آرگومان دوم یکی از دو کلمه است: شروع یا پایان.

شروع به این معنی است که در ابتدای انیمیشن باید بلافاصله اولین قدم را برداریم.

در عمل:

نتیجه
style.css
index.html
#digit {
 width: .5em;
 overflow: hidden;
 font: 32px monospace;
 cursor: pointer;
}

#stripe {
 display: inline-block
}

#stripe.animate {
 transform: translate(-90%);
 transition-property: transform;
 transition-duration: 9s;
 transition-timing-function: steps(9, start);
}
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 Click below to animate:

 <div id="digit"><div id="stripe">0123456789</div></div>

 <script>
  digit.onclick = function() {
   stripe.classList.add('animate');
  }
 </script>


</body>

</html>

با کلیک بر روی رقم آن را بلافاصله به 1 (مرحله اول) تغییر می دهد و سپس در ابتدای ثانیه بعدی تغییر می کند.

روند به این صورت پیش می رود:

 • 0s-10% (اولین تغییر در ابتدای ثانیه اول، بلافاصله)
 • 1s-20%
 • 8s-90%
 • (ثانیه آخر مقدار نهایی را نشان می دهد).

در اینجا، اولین تغییر فوری به دلیل شروع در مراحل بود.

مقدار جایگزین پایان به این معنی است که تغییر نه در ابتدا، بلکه در پایان هر ثانیه اعمال شود.

بنابراین فرآیند steps(9, end) به این صورت خواهد بود:

 • 0s0 (در ثانیه اول هیچ چیز تغییر نمی کند)
 • 1s-10% (اولین تغییر در پایان ثانیه اول)
 • 2s-20%
 • 9s-90%

در اینجا مراحل (9، پایان) در عمل آمده است (به مکث قبل از تغییر رقم اول توجه کنید):

نتیجه
style.css
index.html
#digit {
 width: .5em;
 overflow: hidden;
 font: 32px monospace;
 cursor: pointer;
}

#stripe {
 display: inline-block
}

#stripe.animate {
 transform: translate(-90%);
 transition-property: transform;
 transition-duration: 9s;
 transition-timing-function: steps(9, end);
}
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

 Click below to animate:

 <div id="digit"><div id="stripe">0123456789</div></div>

 <script>
  digit.onclick = function() {
   stripe.classList.add('animate');
  }
 </script>


</body>

</html>

همچنین چند مختصر از پیش تعریف شده برای آن وجود دارد steps(...):

 • step-start – همان “steps(1, start)” است. یعنی انیمیشن بلافاصله شروع می شود و 1 مرحله می گیرد. بنابراین بلافاصله شروع می شود و به پایان می رسد، گویی هیچ انیمیشنی وجود ندارد.
 • step-end – همانند “steps(1, end)”: انیمیشن را در یک مرحله در پایان transition-duration بسازید.

این مقادیر به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا نشان دهنده یک انیمیشن واقعی نیستند، بلکه یک تغییر تک مرحله ای هستند. ما در اینجا برای تکمیل آنها را ذکر می کنیم.

رویداد: “transitionend”

هنگامی که انیمیشن CSS به پایان می رسد، رویداد transitionend فعال می شود.

به طور گسترده ای برای انجام یک عمل پس از انجام انیمیشن استفاده می شود. همچنین می توانیم به انیمیشن ها بپیوندیم.

به عنوان مثال، کشتی در مثال زیر شروع به حرکت به آنجا می کند و با کلیک کردن، هر بار دورتر و دورتر به سمت راست باز می گردد:

انیمیشن توسط تابع «go» شروع می‌شود که هر بار که انتقال به پایان می‌رسد، دوباره اجرا می‌شود و جهت را برمی‌گرداند:

boat.onclick = function() {
 //...
 let times = 1;

 function go() {
  if (times % 2) {
   // sail to the right
   boat.classList.remove('back');
   boat.style.marginLeft = 100 * times + 200 + 'px';
  } else {
   // sail to the left
   boat.classList.add('back');
   boat.style.marginLeft = 100 * times - 200 + 'px';
  }

 }

 go();

 boat.addEventListener('transitionend', function() {
  times++;
  go();
 });
};

شی رویداد برای «transitionend» دارای چند ویژگی خاص است:

event.propertyName.
خاصیتی که انیمیشن آن تمام شده است. اگر چندین ویژگی را به طور همزمان متحرک کنیم، می تواند خوب باشد.
event.elapsedTime.
زمان (بر حسب ثانیه) که انیمیشن طول کشید، بدون تاخیر انتقال.

Keyframes

می‌توانیم چندین انیمیشن ساده را با استفاده از قانون CSS @keyframes به هم بپیوندیم.

نام انیمیشن و قوانین را مشخص می کند – چه چیزی، چه زمانی و کجا باید متحرک شود. سپس با استفاده از ویژگی animation می توانیم انیمیشن را به عنصر متصل کرده و پارامترهای اضافی را برای آن مشخص کنیم.

در اینجا یک مثال با توضیحات آورده شده است:

<div class="progress"></div>

<style>
 @keyframes go-left-right {    /* give it a name: "go-left-right" */
  from { left: 0px; }       /* animate from left: 0px */
  to { left: calc(100% - 50px); } /* animate to left: 100%-50px */
 }

 .progress {
  animation: go-left-right 3s infinite alternate;
  /* apply the animation "go-left-right" to the element
    duration 3 seconds
    number of times: infinite
    alternate direction every time
  */

  position: relative;
  border: 2px solid green;
  width: 50px;
  height: 20px;
  background: lime;
 }
</style>

مقالات زیادی در مورد @keyframes و detailed specification.

احتمالاً اغلب به @keyframes نیاز نخواهید داشت، مگر اینکه همه چیز در سایت شما در حال حرکت باشد.

اجرا

اکثر خصوصیات CSS را می توان متحرک کرد، زیرا اکثر آنها مقادیر عددی هستند. به عنوان مثال، «عرض»، «رنگ»، «اندازه قلم» همه اعداد هستند. وقتی آنها را متحرک می کنید، مرورگر به تدریج این اعداد را فریم به فریم تغییر می دهد و یک جلوه صاف ایجاد می کند.

با این حال، همه انیمیشن ها آنطور که می خواهید صاف به نظر نمی رسند، زیرا ویژگی های مختلف CSS هزینه متفاوتی برای تغییر دارند.

در جزئیات فنی بیشتر، هنگامی که تغییر سبک وجود دارد، مرورگر 3 مرحله را برای ارائه ظاهر جدید طی می کند:

 1. طراحی: هندسه و موقعیت هر عنصر را دوباره محاسبه کنید، سپس
 2. نقاشی: دوباره محاسبه کنید که همه چیز در مکان خود چگونه باید باشد، از جمله پس زمینه، رنگ ها،
 3. کامپوزیت: نتایج نهایی را به پیکسل های روی صفحه نمایش دهید، در صورت وجود، تبدیل های CSS را اعمال کنید.

در طول یک انیمیشن CSS، این فرآیند هر فریم را تکرار می کند. با این حال، ویژگی‌های CSS که هرگز بر هندسه یا موقعیت تأثیر نمی‌گذارند، مانند «رنگ»، ممکن است مرحله Layout را نادیده بگیرند. اگر یک “رنگ” تغییر کند، مرورگر هیچ هندسه جدیدی را محاسبه نمی کند، به Paint → Composite می رود. و خواص کمی وجود دارد که مستقیماً به Composite می رود. در https://csstriggers.com می‌توانید فهرست طولانی‌تری از ویژگی‌های CSS و اینکه کدام مراحل را راه‌اندازی می‌کنند پیدا کنید.

محاسبات ممکن است زمان ببرد، به خصوص در صفحاتی که عناصر زیاد و طرح بندی پیچیده دارند. و تأخیرها در واقع در اکثر دستگاه‌ها قابل مشاهده است، که منجر به انیمیشن‌های کم‌تر روان‌تر می‌شود.

انیمیشن های خواصی که مرحله Layout را رد می کنند سریعتر هستند. حتی بهتر است از Paint نیز صرف نظر شود.

ویژگی transform یک انتخاب عالی است، زیرا:

 • تبدیل های CSS روی جعبه عنصر هدف به عنوان یک کل تأثیر می گذارد (چرخش، تلنگر، کشش، تغییر آن).
 • تبدیل CSS هرگز بر عناصر همسایه تأثیر نمی گذارد.

…بنابراین مرورگرها تبدیل را در بالای محاسبات Layout و Paint موجود در مرحله ترکیبی اعمال می کنند.

به عبارت دیگر، مرورگر Layout (اندازه‌ها، موقعیت‌ها) را محاسبه می‌کند، آن را با رنگ‌ها، پس‌زمینه‌ها و غیره در مرحله Paint رنگ می‌کند و سپس تبدیل را در جعبه‌های عناصری که به آن نیاز دارند اعمال می‌کند.

تغییرات (انیمیشن) ویژگی «تبدیل» هرگز مراحل Layout و Paint را راه‌اندازی نمی‌کند. بیشتر از آن، مرورگر از شتاب دهنده گرافیکی (چیپ مخصوص روی CPU یا کارت گرافیک) برای تبدیل CSS استفاده می کند، بنابراین آنها را بسیار کارآمد می کند.

خوشبختانه، ویژگی «تبدیل» بسیار قدرتمند است. با استفاده از «تبدیل» روی یک عنصر، می‌توانید آن را بچرخانید و بچرخانید، آن را کشیده و کوچک کنید، آن را به اطراف حرکت دهید، و خیلی بیشتر. بنابراین به جای ویژگی‌های left/margin-left می‌توانیم از transform: translateX(…) استفاده کنیم، از transform: scale برای افزایش اندازه عنصر و غیره استفاده کنیم.

خاصیت تعوض نیز هرگز Layout را فعال نمی‌کند (از Paint در Mozilla Gecko نیز عبور می‌کند). می‌توانیم از آن برای جلوه‌های نمایش/پنهان کردن یا محو شدن/محو شدن استفاده کنیم.

تفکیک تبدیل با تصادف معمولاً می‌تواند اکثر نیازهای ما را برطرف کند و انیمیشن‌های روان و خوش‌نظری ارائه کند.

برای مثال، در اینجا با کلیک بر روی عنصر «#boat» کلاسی با transform: translateX(300) و opacity: 0 اضافه می‌شود، بنابراین باعث می‌شود «300px» به سمت راست حرکت کند و ناپدید شود:

<img src="https://js.cx/clipart/boat.png" id="boat">

<style>
#boat {
 cursor: pointer;
 transition: transform 2s ease-in-out, opacity 2s ease-in-out;
}

.move {
 transform: translateX(300px);
 opacity: 0;
}
</style>
<script>
 boat.onclick = () => boat.classList.add('move');
</script>

در اینجا یک مثال پیچیده تر، با @keyframes آمده است:

<h2 onclick="this.classList.toggle('animated')">click me to start / stop</h2>
<style>
 .animated {
  animation: hello-goodbye 1.8s infinite;
  width: fit-content;
 }
 @keyframes hello-goodbye {
  0% {
   transform: translateY(-60px) rotateX(0.7turn);
   opacity: 0;
  }
  50% {
   transform: none;
   opacity: 1;
  }
  100% {
   transform: translateX(230px) rotateZ(90deg) scale(0.5);
   opacity: 0;
  }
 }
</style>

خلاصه

انیمیشن های CSS اجازه می دهند به آرامی (یا گام به گام) تغییرات متحرک یک یا چند ویژگی CSS را انجام دهند.

آنها برای اکثر کارهای انیمیشن خوب هستند. ما همچنین می‌توانیم از جاوا اسکریپت برای انیمیشن‌ها استفاده کنیم، فصل بعدی به آن اختصاص دارد.

محدودیت های انیمیشن های CSS در مقایسه با انیمیشن های جاوا اسکریپت:

شایستگی
 • کارهای ساده به سادگی انجام می شود.
 • سریع و سبک برای CPU.
عدم شایستگی
 • انیمیشن های جاوا اسکریپت انعطاف پذیر هستند. آنها می توانند هر منطق انیمیشنی را مانند “انفجار” یک عنصر پیاده سازی کنند.
 • نه فقط تغییر ملک. ما می توانیم عناصر جدیدی را در جاوا اسکریپت به عنوان بخشی از انیمیشن ایجاد کنیم.

در مثال‌های اولیه در این فصل، «اندازه قلم»، «چپ»، «عرض»، «ارتفاع» و غیره را متحرک می‌کنیم. در پروژه‌های واقعی، باید از transform: scale() و transform: translate( استفاده کنیم. ) برای عملکرد بهتر.

اکثر انیمیشن ها را می توان با استفاده از CSS همانطور که در این فصل توضیح داده شد پیاده سازی کرد. و رویداد transitionend اجازه می دهد تا جاوا اسکریپت بعد از انیمیشن اجرا شود، بنابراین به خوبی با کد یکپارچه می شود.

اما در فصل بعدی چند انیمیشن جاوا اسکریپت را برای پوشش موارد پیچیده تر انجام خواهیم داد.

تمارین

اهمیت: 5

Show the animation like on the picture below (click the plane):

 • The picture grows on click from 40x24px to 400x240px (10 times larger).
 • The animation takes 3 seconds.
 • At the end output: “Done!”.
 • During the animation process, there may be more clicks on the plane. They shouldn’t “break” anything.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

CSS to animate both width and height:

/* original class */

#flyjet {
 transition: all 3s;
}

/* JS adds .growing */
#flyjet.growing {
 width: 400px;
 height: 240px;
}

Please note that transitionend triggers two times – once for every property. So if we don’t perform an additional check then the message would show up 2 times.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 5

Modify the solution of the previous task Animate a plane (CSS) to make the plane grow more than its original size 400x240px (jump out), and then return to that size.

Here’s how it should look (click on the plane):

Take the solution of the previous task as the source.

We need to choose the right Bezier curve for that animation. It should have y>1 somewhere for the plane to “jump out”.

For instance, we can take both control points with y>1, like: cubic-bezier(0.25, 1.5, 0.75, 1.5).

The graph:

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 5

Create a function showCircle(cx, cy, radius) that shows an animated growing circle.

 • cx,cy are window-relative coordinates of the center of the circle,
 • radius is the radius of the circle.

Click the button below to see how it should look like:

The source document has an example of a circle with right styles, so the task is precisely to do the animation right.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

در تمرینِ Animated circle یک دایره با که انیمیشن گذاری بزرگ میشود نشان داده شده است.

حالا برای ما فقط یک دایره کافی نیست ما میخواهیم یک پیغام درون آن داشته باشیم. پیغام باید *بعد * از تمام شدن انیمیشن به نمایش دربیاید (دایره کامل بزرگ شود) در غیر اینصورت زننده و بدشکل خواهد بود. در راه حل داده شده برای تمرین تابع showCircle(cx, cy, radius) یک دایره رسم میکند ولی چیزی برای نشان دادن اتمام آن وجود ندارد.

یک آرگومانِ فراخوان به آن اضافه کنید که در زمان اتمام انیمیشن اجرا شود : showCircle(cx, cy, raduis, callback). تابع callback باید <div> را به عنوان آرگومان بگیرد.

و یک مثال:

showCircle(150, 150, 100, div => {
  div.classList.add("message-ball");
  div.append("Hello, world!");
});

پیش نمایش:

راه حل اراعه شده در تمرینِ Animated circle را به عنوان پایه استفاده کنید.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)