بازگشت به درس

اضافه کردن یک option به select

اهمیت: 5

یک <select> وجود دارد:

<select id="genres">
 <option value="rock">Rock</option>
 <option value="blues" selected>Blues</option>
</select>

از JavaScript استفاده کنید تا:

 1. مقدار و متن selected option را نشان دهید.
 2. یک option اضافه کنید: <option value="classic">Classic</option>.
 3. ان را selected بکنید.

توجه کنید که اگر همه چیز را درست انجام داده باشید alert باید blues را نشان دهد.

The solution, step by step:

<select id="genres">
 <option value="rock">Rock</option>
 <option value="blues" selected>Blues</option>
</select>

<script>
 // 1)
 let selectedOption = genres.options[genres.selectedIndex];
 alert( selectedOption.value );

 // 2)
 let newOption = new Option("Classic", "classic");
 genres.append(newOption);

 // 3)
 newOption.selected = true;
</script>