شیءها، کلاس‌ها، ارث‌بری

در این قسمت ما به شیءها برمی‌گردیم و حتی آن‌ها را عمیق‌تر یاد می‌گیریم.

نقشه آموزش