کیفیت کد

این قسمت تکنیک‌هایی از کد زدن را توضیح می‌دهد که ما بعدا در توسعه دادن استفاده می‌کنیم.

نقشه آموزش