۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲

متدهای getter و setter ویژگی

ویژگی‌های شیء دو نوع هستند.

نوع اول ویژگی‌های داده‌ای هستند. ما از قبل می‌دانیم چگونه با آن‌ها کار کنیم. تمام ویژگی‌هایی که تا حالا استفاده می‌کردیم ویژگی‌های داده‌ای بودند.

نوع دوم ویژگی‌ها چیزی جدید است. این نوع ویژگی‌های اکسسر(accessor) است. اساسا آن‌ها تابع‌هایی هستند که برای گرفتن و تنظیم‌کردن مقداری اجرا می‌شوند اما برای یک کد خارجی مانند ویژگی‌های معمولی به نظر می‌رسند.

متدهای getter و setter

ویژگی‌های اکسسر توسط متدهای “getter” و “setter” نمایش داده می‌شوند. در یک شیء لیترال، این متدها با get و set مشخص می‌شوند.

let obj = {
 get propName() {
  // اجرا می‌شود obj.propName کد آن برای دریافت ،getter
 },

 set propName(value) {
  // اجرا می‌شود obj.propName = value کد آن برای تنظیم ،setter
 }
};

متد getter زمانی که obj.propName خوانده می‌شود کار می‌کند؛ متد setter زمانی که این ویژگی مقداردهی می‌شود.

برای مثال، ما یک شیء user حاوی name و surname داریم:

let user = {
 name: "John",
 surname: "Smith"
};

حالا می‌خواهیم یک ویژگی fullName اضافه کنیم که باید "John Smith" باشد. قطعا، نمی‌توانیم اطلاعات موجود را کپی‌پِیست کنیم پس می‌توانیم آن را به عنوان یک اکسسر پیاده‌سازی کنیم:

let user = {
 name: "John",
 surname: "Smith",

 get fullName() {
  return `${this.name} ${this.surname}`;
 }
};

alert(user.fullName); // John Smith

از بیرون، یک ویژگی اکسسر مانند ویژگی‌ای معمولی به نظر می‌رسد. این ایده‌ی ویژگی‌های اکسسر است. ما user.fullName را به عنوان یک تابع فراخوانی نمی‌کنیم بلکه آن را به صورت عادی دریافت می‌کنیم:

از حالا به بعد، fullName فقط یک getter دارد. اگر ما بخواهیم user.fullName را مقداردهی کنیم، ارور ایجاد می‌شود:

let user = {
 get fullName() {
  return `...`;
 }
};

user.fullName = "Test"; // (دارد getter ویژگی فقط) ارور

بیایید با اضافه کردن setter برای user.fullName این مشکل را برطرف کنیم:

let user = {
 name: "John",
 surname: "Smith",

 get fullName() {
  return `${this.name} ${this.surname}`;
 },

 set fullName(value) {
  [this.name, this.surname] = value.split(" ");
 }
};

// همراه با مقدار داده شده اجرا می‌شود set fullName
user.fullName = "Alice Cooper";

alert(user.name); // Alice
alert(user.surname); // Cooper

در نتیجه، ما یک ویژگی «مجازیِ» fullName داریم. هم قابل خواندن است و هم قابل نوشتن.

توصیف‌کننده‌های اکسسر

توصیف‌کننده‌های ویژگی‌های اکسسز نسبت به توصیف‌کننده‌های ویژگی‌های داده‌ای تفاوت دارند.

برای ویژگی‌های اکسسر، value یا writable وجود ندارد اما به جای آن‌ها تابع‌های get و set وجود دارد.

یعنی اینکه یک توصیف‌کننده اکسسز ممکن است این‌ها را داشته باشد:

 • متد get – تابعی بدون آرگومان، زمانی که ویژگی‌ای خوانده شود کار می‌کند،
 • متد set – تابعی با یک آرگومان، زمانی که ویژگی مقداردهی می‌شود فراخوانی می‌شود،
 • ویژگی enumerable – مشابه به ویژگی‌های داده‌ای،
 • ویژگی configurable – مشابه به ویژگی‌های داده‌ای،

برای مثال، برای ایجاد اکسسر fullName با استفاده از defineProperty، می‌توانیم توصیف‌کننده‌ای شامل get و set قرار دهیم:

let user = {
 name: "John",
 surname: "Smith"
};

Object.defineProperty(user, 'fullName', {
 get() {
  return `${this.name} ${this.surname}`;
 },

 set(value) {
  [this.name, this.surname] = value.split(" ");
 }
});

alert(user.fullName); // John Smith

for(let key in user) alert(key); // name, surname

لطفا در نظر داشته باشید که یک ویژگی یا می‌تواند اکسسر باشد (دارای متدهای get/set است) یا یک ویژگی داده‌ای (یک value دارد)، نه هر دو.

اگر ما تلاش کنیم که هم get و هم value را داخل یک توصیف‌کننده قرار دهیم، ارور ایجاد می‌شود:

// ارور: توصیف‌کننده‌ی غیر قابل قبول ویژگی
Object.defineProperty({}, 'prop', {
 get() {
  return 1
 },

 value: 2
});

متدهای getter/setter هوشمندتر

متدهای getter/setter می‌توانند به عنوان دربرگیرنده برای مقدار ویژگی‌های «واقعی» استفاده شوند تا کنترل بیشتری بر روی عملیات با آن‌ها داشته باشیم.

برای مثال، اگر ما بخواهیم اسم‌های خیلی کوتاه‌ها را برای user ممنوع کنیم، می‌توانیم یک setter name داشته باشیم و مقدار را درون ویژگی جداگانه‌ی _name ذخیره کنیم:

let user = {
 get name() {
  return this._name;
 },

 set name(value) {
  if (value.length < 4) {
   alert("اسم خیلی کوتاه است، حداقل به 4 کاراکتر نیاز دارد");
   return;
  }
  this._name = value;
 }
};

user.name = "Pete";
alert(user.name); // Pete

user.name = ""; // ...اسم خیلی کوتاه است

پس اسم در ویژگی _name ذخیره شده است و دسترسی گرفتن توسط getter و setter انجام می‌گیرد.

از لحاظ فنی، کد بیرونی می‌تواند به صورت مستقیم با استفاده از user._name به اسم دسترسی پیدا کند. اما یک قرارداد شناخته شده وجود دارد که ویژگی‌هایی که با یک زیرخط (underscore) "_" شروع می‌شوند، داخلی هستند و نباید بیرون از شیء به آن‌ها کاری داشت.

استفاده برای سازگاری

یکی از بهترین کاربردهای اکسسرها این است که آن‌ها به ما اجازه می‌دهند که در هر زمان یک ویژگی داده‌ای «معمولی» را از طریق جایگزین کردن آن با یک getter و یک setter کنترل کنیم و رفتار آن را تغییر دهیم.

تصور کنید که ما شروع به پیاده‌سازی شیءهایی مربوط به کاربران کردیم که شامل ویژگی‌های داده‌ای name و age هستند:

function User(name, age) {
 this.name = name;
 this.age = age;
}

let john = new User("John", 25);

alert( john.age ); // 25

…اما دیر یا زود، همه چیز ممکن است تغییر کند. به جای age ممکن است تصمیم بگیریم که birthday را ذخیره کنیم چون دقیق‌تر و مناسب‌تر است:

function User(name, birthday) {
 this.name = name;
 this.birthday = birthday;
}

let john = new User("John", new Date(1992, 6, 1));

حالا با کد قدیمی که هنوز هم از ویژگی age استفاده می‌کند چه کار کنیم؟

می‌توانیم چنین جاهایی را در کد پیدا و آن‌ها را درست کنیم اما این کار زمان‌بر است و اگر آن کد توسط افراد دیگری در حال استفاده باشد ممکن است این کار سخت شود. و همچنین، age چیز خوبی است که در user داشته باشیم نه؟

بیایید آن را نگه داریم.

اضافه کردن یک getter برای age مشکل را حل می‌کند:

function User(name, birthday) {
 this.name = name;
 this.birthday = birthday;

 // از تاریخ کنونی و تاریخ تولد محاسبه می‌شود age
 Object.defineProperty(this, "age", {
  get() {
   let todayYear = new Date().getFullYear();
   return todayYear - this.birthday.getFullYear();
  }
 });
}

let john = new User("John", new Date(1992, 6, 1));

alert( john.birthday ); // قابل دسترس است birthday
alert( john.age );   // age درست مانند...

حالا کد قدیمی هم کار می‌کند و ما یک ویژگی اضافی خوب گرفتیم.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)