۷ اوت ۲۰۲۲

Async/await

یک روش خاص برای کار با Promise ها به شیوه راحتتر وجود دارد که به آن “async/await” گفته می شود. فهمیدن و استفاده از آن به شکل غافلگیر کننده راحت است.

توابع Async

بیایید با کلیدواژه async شروع کنیم. این کلیدواژه قبل از یک تابع قرار می گیرد، مانند زیر:

async function f() {
 return 1;
}

وجود کلمه “async” قبل از یک تابع یک معنی ساده می دهد: تابع همیشه یک Promise برمی گرداند. سایر مقادیر به صورت خودکار با یک Promise انجام شده در بر گرفته می شوند.

برای نمونه، این تابع یک Promise انجام شده با مقدار 1 را برمی گرداند؛ بیایید امتحان کنیم:

async function f() {
 return 1;
}

f().then(alert); // 1

… ما می‌توانیم به طور مستقیم یک Promise را برگردانیم، که همان خواهد بود:

async function f() {
 return Promise.resolve(1);
}

f().then(alert); // 1

بنابراین، async تضمین می کند که تابع یک Promise برمی گرداند و قسمت های غیر Promise آن را در بر می گیرد. ساده است، نه؟ اما فقط این نیست. کلیدواژه دیگری به اسم await وجود دارد که فقط داخل توابع async کار می کند.

Await

به شکل زیر استفاده می شود:

// تنها در توابع async کار می کند
let value = await promise;

کلیدواژه await باعث می شود که جاوااسکریپت تا اجرا شدن آن Promise صبر کند و مقدار آن را برگرداند.

در اینجا مثالی از یک Promise داریم که در مدت ۱ ثانیه با موفقیت اجرا می شود:

async function f() {

 let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve("done!"), 1000)
 });

 let result = await promise; // صبر می کند تا پرامیس با موفقیت اجرا شود (*)

 alert(result); // "done!"
}

f();

اجرای تابع در خط (*) متوقف می شود و زمانی که Promise اجرا شد ادامه می یابد، به صورتی که ‍result نتیجه آن می شود. بنابراین قطعه کد بالا مقدار “!done” را طی یک ثانیه نمایش می دهد.

تاکید می کنیم: await در واقع اجرای تابع را تا زمان به اتمام رسیدن اجرای Promise به تعلیق در می آورد و در ادامه با نتیجه آن اجرای تابع ادامه می یابد. این اتفاق هزینه ای برای منابع پردازشی ندارد؛ زیرا موتور جاوااسکریپت می تواند به طور همزمان کارهای دیگری مانند اجرای اسکریپت های دیگر، مدیریت سایر اتفاقات و غیره را انجام دهد.

این روش روش زیباتری برای گرفتن نتیجه Promise نسبت به promise.then است و خواندن و نوشتن آن نیز راحت تر است.

نمی توان از await در تابع عادی استفاده کرد

اگر تلاش کنیم تا از await در یک تابع غیر async استفاده کنیم، خطای syntax ای وجود خواهد داشت:

function f() {
 let promise = Promise.resolve(1);
 let result = await promise; // Syntax error
}

اگر فراموش کنیم که async را قبل از تابع قرار دهیم این خطا را می گیریم. همانطور که قبلا هم گفته شد، await فقط در تابع async کار می کند.

بیایید مثال showAvatar() از بخش زنجیره‌ای کردن Promise را با استفاده از async/await مجدد بنویسیم:

۱. ما نیاز داریم که فراخوانی های then. را با await جایگزین کنیم. ۲. همچنین باید تابع را async کنیم تا آنها کار کنند.

async function showAvatar() {

 // read our JSON
 let response = await fetch('/article/promise-chaining/user.json');
 let user = await response.json();

 // read github user
 let githubResponse = await fetch(`https://api.github.com/users/${user.name}`);
 let githubUser = await githubResponse.json();

 // show the avatar
 let img = document.createElement('img');
 img.src = githubUser.avatar_url;
 img.className = "promise-avatar-example";
 document.body.append(img);

 // wait 3 seconds
 await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 3000));

 img.remove();

 return githubUser;
}

showAvatar();

بسیار تمیز و آسان برای خواندن، درسته؟ خیلی بهتر از قبل شد.

مرورگر های پیشرفته امکان اجرا شدن await در سطوح بالا یک ماژول را می دهند.

در مرورگر های پیشرفته، await زمانی که داخل یک ماژول هستیم، به خوبی در سطوح بالا کار می کند. ما ماژول ها را در مقاله ماژول ها، معرفی پوشش خواهیم داد…

برای مثال:

// ما فرض می کنیم که این کد در سطح بالا در داخل یک ماژول اجرا می شود
let response = await fetch('/article/promise-chaining/user.json');
let user = await response.json();

console.log(user);

اگر ما از ماژول یا مرورگر های قدیمی که این ویژگی را پشتیبانی کنند استفاده نکنیم، یک راهکار کلی وجود دارد: دربرگرفتن در یک تابع بدون نام async.

مانند زیر:

(async () => {
 let response = await fetch('/article/promise-chaining/user.json');
 let user = await response.json();
 ...
})();
await، “thenables” می پذیرد

مانند promise.then، await به ما این امکان را می دهد تا از thenable objects استفاده کنیم (آنهایی با متد قابل فراخوانی then). ایده این است که object ثالث ممکن است promise نباشد اما قابل انطباق با promise باشد: اگر از then. پشتیبانی کند، این مورد برای با await استفاده شدن کافیست.

اینجا پیش نمایشی از یک کلاس Thenable می بینیم که await نمونه ای از آن را پذیرفته است:

class Thenable {
 constructor(num) {
  this.num = num;
 }
 then(resolve, reject) {
  alert(resolve);
  // بعد از ۱۰۰۰ میلی ثانیه با مقدار this.num * 2 حل می شود
  setTimeout(() => resolve(this.num * 2), 1000); // (*)
 }
}

async function f() {
 // برای ۱ ثانیه صبر می کند و سپس result مقدار ۲ را می گیرد
 let result = await new Thenable(1);
 alert(result);
}

f();

اگر await شیء غیر Promise ای که دارای then. است را دریافت کند، آن متد را به طوری فراخوانی می کند که توابع resolve و reject به عنوان پارامتر به آن متد هنگام فراخوانی داده شده است (همانطور که برای یک اجرا شونده Promise معمولی این کار را انجام می دهد). سپس await صبر می کند تا یکی از آن دو فراخوانی شود (در مثال بالا، این اتفاق در خط (*) رخ می دهد) و با مقدار result به کار خود ادامه می دهد.

متد async در کلاس

برای تعریف یک متد async در کلاس، کافیست آن را async قید کنید:

class Waiter {
 async wait() {
  return await Promise.resolve(1);
 }
}

new Waiter()
 .wait()
 .then(alert); // 1 (این حالت همانند حالت رو به رو است (result => alert(result)))

منظور یکی است: این روش تضمین می کند که مقدار بازگشتی یک Promise است و استفاده از await را امکان پذیر می کند.

مدیریت خطا

اگر یک Promise به صورت عادی اجرا شود، پس از آن await promise نتیجه را برمی گرداند. اما در صورت رد شدن، باعث بروز خطا می شود همانند حالتی که در آن خط عبارت throw وجود داشته است.

این کد:

async function f() {
 await Promise.reject(new Error("Whoops!"));
}

… همانند کد زیر است:

async function f() {
 throw new Error("Whoops!");
}

در شرایط واقعی، ممکن است Promise مدتی طول بکشد تا به خطا بخورد. در این حالت قبل از اینکه await به بروز خطا منجر شود، تاخیری وجود دارد.

ما می توانیم آن خطا را، مانند یک throw عادی، با استفاده از try..catch بگیریم:

async function f() {

 try {
  let response = await fetch('http://no-such-url');
 } catch(err) {
  alert(err); // TypeError: failed to fetch
 }
}

f();

در شرایط بروز خطا، قسمت کنترل وارد بلوک catch می شود. ما همچنین می توانیم چندین خط را در بر بگیریم:

async function f() {

 try {
  let response = await fetch('/no-user-here');
  let user = await response.json();
 } catch(err) {
  // خطاها هم از fetch و هم از response.json() گرفته می شود
  alert(err);
 }
}

f();

اگر try..catch نداشتیم، در این صورت با فراخوانی تابع ()f یک Promise ساخته می شود که رد شده است. ما می توانیم برای مدیریت این حالت catch. را به آن اضافه کنیم:

async function f() {
 let response = await fetch('http://no-such-url');
}

// f() به یک Promise رد شده تبدیل می شود
f().catch(alert); // TypeError: failed to fetch // (*)

اگر فراموش کنیم که catch. را اضافه کنیم، در نتیجه به خطای unhandled promise error می خوریم (در کنسول قابل مشاهده است). همانطور که در بخش مدیریت ارورها با promiseها توضیح داده شد، ما میتوانیم با استفاده از یک مدیریت اتفاق unhandledrejection کلی چنین خطاهایی را مدیریت کنیم.

async/await و promise.then/catch

زمانی که ما از async/await استفاده می کنیم، کمتر پیش میاید که به then. نیاز شود؛ زیرا await خود فرآیند متوقف شدن را مدیریت می کند. همچنین می توانیم به جای catch. از try..catch عادی استفاده کنیم. این کار معمولا (و نه همیشه) بسیار راحت تر است.

اما در کد سطح بالا، زمانی که ما بیرون از هر تابع async ای هستیم، ما به دلایلی سینتکسی نمی توانیم از await استفاده کنیم؛ بنابراین این یک کار عادی است که برای مدیریت نتیجه نهایی یا برخوردن با خطاهای احتمالی then/catch. را اضافه کنیم، مانند خط (*) در مثال بالا.

async/await به خوبی با Promise.all کار می کند

زمانی که نیاز داریم تا زمان اجرای چند Promise صبر کنیم، می توانیم همه آنها را در یک Promise.all قرار دهیم و سپس از await استفاده کنیم:

// برای آرایه از نتیجه ها صبر می کنیم
let results = await Promise.all([
 fetch(url1),
 fetch(url2),
 ...
]);

در شرایط بروز خطا به صورت معمول خطا از Promise ناموفق به Promise.all منتقل می شود و سپس به یک exception تبدیل شده که می توان با قرار دادن try..catch آن را مدیریت کرد.

خلاصه

کلیدواژه async قبل از یک تابع دو تاثیر می گذارد:

۱. کاری می کند که همیشه یک Promise برگرداند. ۲. اجازه می دهد که در داخل آن از await استفاده کنیم.

کلیدواژه await قبل از Promise باعث می شود تا اجرا شدن آن صبر کند و سپس:

۱. اگر خطایی رخ دهد، یک exception به وجود می آید – مانند حالتی که throw error در آن محل فراخوانی شود. ۲. در غیر این صورت، نتیجه را برمی گرداند.

این دو در کنار هم چهارچوبی عالی برای نوشتن کد های همزمان (asynchronous) فراهم می کنند که هم برای نوشتن و هم برای خواندن راحت است.

با async/await به ندرت نیاز به نوشتن promise.then/catch داریم اما نباید فراموش کنیم که آنها بر پایه Promise ها هستند چون برخی اوقات (مانند بیرونی ترین منطقه) ما باید از این متد ها استفاده کنیم. همچنین زمانی که می خواهیم چند کار را به طور همزمان انجام دهیم Promise.all گزینه مناسبی است.

تمارین

مثال کد زیر از بخش زنجیره‌ای کردن Promise با استفاده از async/await بجای then/catch. بازنویسی کنید:

function loadJson(url) {
 return fetch(url)
  .then(response => {
   if (response.status == 200) {
    return response.json();
   } else {
    throw new Error(response.status);
   }
  });
}

loadJson('https://javascript.info/no-such-user.json')
 .catch(alert); // Error: 404

نکات پایین کد قرار دارند:

async function loadJson(url) { // (1)
 let response = await fetch(url); // (2)

 if (response.status == 200) {
  let json = await response.json(); // (3)
  return json;
 }

 throw new Error(response.status);
}

loadJson('https://javascript.info/no-such-user.json')
 .catch(alert); // Error: 404 (4)

نکات:

۱. تابع loadJson به async تغییر کرد.

۲. تمام then. ها با await جایگزین شده اند.

۳. ما می توانیم بجای صبر کردن برای نتیجه، مستقیما آن return response.json() را برگردانیم؛ مانند زیر:

```js
if (response.status == 200) {
 return response.json(); // (3)
}
```

بنابراین کد بیرونی باید برای اجرا شدن Promise از `await` استفاده کند. در مثال ما خیلی اهمیت ندارد.

۵. خطای ایجاد شده از loadJson توسط catch. مدیریت می شود. ما نمی توانیم به صورت (...)await loadJson استفاده کنیم، زیرا ما در هیچ تابع async ای نیستیم.

در زیر ما مثالی از “rethrow” پیدا می کنیم. آن را با استفاده از ‍async/await بجای then/catch. بازنویسی کنید.

و از حالت بازگشتی در demoGithubUser خلاص شوید: با استفاده از async/await بسیار آسان می شود.

class HttpError extends Error {
 constructor(response) {
  super(`${response.status} for ${response.url}`);
  this.name = 'HttpError';
  this.response = response;
 }
}

function loadJson(url) {
 return fetch(url)
  .then(response => {
   if (response.status == 200) {
    return response.json();
   } else {
    throw new HttpError(response);
   }
  });
}

// نام کاربری را می پرسد تا زمانی که گیت هاب یک کاربر معتبر برگرداند
function demoGithubUser() {
 let name = prompt("Enter a name?", "iliakan");

 return loadJson(`https://api.github.com/users/${name}`)
  .then(user => {
   alert(`Full name: ${user.name}.`);
   return user;
  })
  .catch(err => {
   if (err instanceof HttpError && err.response.status == 404) {
    alert("No such user, please reenter.");
    return demoGithubUser();
   } else {
    throw err;
   }
  });
}

demoGithubUser();

ترفند خاصی وجود ندارد. فقط catch. را با try..catch در داخل demoGithubUser جایگزین کنید و async/await را در جایی که نیاز است اضافه کنید:

class HttpError extends Error {
 constructor(response) {
  super(`${response.status} for ${response.url}`);
  this.name = 'HttpError';
  this.response = response;
 }
}

async function loadJson(url) {
 let response = await fetch(url);
 if (response.status == 200) {
  return response.json();
 } else {
  throw new HttpError(response);
 }
}

// نام کاربری را می پرسد تا زمانی که گیت هاب یک کاربر معتبر برگرداند
async function demoGithubUser() {

 let user;
 while(true) {
  let name = prompt("Enter a name?", "iliakan");

  try {
   user = await loadJson(`https://api.github.com/users/${name}`);
   break; // خطایی رخ نداده است، از حلقه خارج می شود
  } catch(err) {
   if (err instanceof HttpError && err.response.status == 404) {
    // حلقه بعد از alert ادامه می یابد
    alert("No such user, please reenter.");
   } else {
    // خطای ناشناخته، مجدد throw می شود
    throw err;
   }
  }
 }


 alert(`Full name: ${user.name}.`);
 return user;
}

demoGithubUser();

ما یک تابع معمولی داریم که f نامگذاری شده است. چگونه می توانید تابع ()wait که async است را فراخوانی کنید و از نتیجه آن داخل f استفاده کنید؟

async function wait() {
 await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));

 return 10;
}

function f() {
 // ... چی باید اینچا بنویسیم?
 // ما باید async wait() را فراخوانی کنیم و صبر کنیم تا ۱۰ را بگیریم
 // به یاد داشته باشید، نمی توانیم از "await" استفاده کنیم
}

ضمیمه: این کار از نظر فنی بسیار ساده است اما این سوال برای توسعه دهندگان که با async/await تازه آشنا شده اند بسیار متداول است.

این مورد زمانی است که دانستن نحوه عملکرد آن در داخل تابع عادی مفید است.

فقط کافیست که با async مانند Promise عمل کنیم و then. را به آن اضافه کنیم:

async function wait() {
 await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));

 return 10;
}

function f() {
 // بعد از ۱ ثانیه ۱۰ را نشان می دهند‍‍
 wait().then(result => alert(result));
}

f();
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)