بازگشت به درس

بازنویسی "rethrow" با async/await

در زیر ما مثالی از “rethrow” پیدا می کنیم. آن را با استفاده از ‍async/await بجای then/catch. بازنویسی کنید.

و از حالت بازگشتی در demoGithubUser خلاص شوید: با استفاده از async/await بسیار آسان می شود.

class HttpError extends Error {
 constructor(response) {
  super(`${response.status} for ${response.url}`);
  this.name = 'HttpError';
  this.response = response;
 }
}

function loadJson(url) {
 return fetch(url)
  .then(response => {
   if (response.status == 200) {
    return response.json();
   } else {
    throw new HttpError(response);
   }
  });
}

// نام کاربری را می پرسد تا زمانی که گیت هاب یک کاربر معتبر برگرداند
function demoGithubUser() {
 let name = prompt("Enter a name?", "iliakan");

 return loadJson(`https://api.github.com/users/${name}`)
  .then(user => {
   alert(`Full name: ${user.name}.`);
   return user;
  })
  .catch(err => {
   if (err instanceof HttpError && err.response.status == 404) {
    alert("No such user, please reenter.");
    return demoGithubUser();
   } else {
    throw err;
   }
  });
}

demoGithubUser();

ترفند خاصی وجود ندارد. فقط catch. را با try..catch در داخل demoGithubUser جایگزین کنید و async/await را در جایی که نیاز است اضافه کنید:

class HttpError extends Error {
 constructor(response) {
  super(`${response.status} for ${response.url}`);
  this.name = 'HttpError';
  this.response = response;
 }
}

async function loadJson(url) {
 let response = await fetch(url);
 if (response.status == 200) {
  return response.json();
 } else {
  throw new HttpError(response);
 }
}

// نام کاربری را می پرسد تا زمانی که گیت هاب یک کاربر معتبر برگرداند
async function demoGithubUser() {

 let user;
 while(true) {
  let name = prompt("Enter a name?", "iliakan");

  try {
   user = await loadJson(`https://api.github.com/users/${name}`);
   break; // خطایی رخ نداده است، از حلقه خارج می شود
  } catch(err) {
   if (err instanceof HttpError && err.response.status == 404) {
    // حلقه بعد از alert ادامه می یابد
    alert("No such user, please reenter.");
   } else {
    // خطای ناشناخته، مجدد throw می شود
    throw err;
   }
  }
 }


 alert(`Full name: ${user.name}.`);
 return user;
}

demoGithubUser();