بازگشت به درس

شیء را به جی‌سان تبدیل کنید و برعکس

اهمیت: 5

شیء user را به جی‌سان تبدیل کنید و سپس آن را در متغیر دیگری بخوانید.

let user = {
  name: "John Smith",
  age: 35
};
let user = {
  name: "John Smith",
  age: 35
};

let user2 = JSON.parse(JSON.stringify(user));