۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲

متدهای JSON، toJSON

بیایید فرض کنیم یک شیء پیچیده داریم و می‌خواهیم آن را به رشته تبدیل کنیم تا آن را به یک شبکه بفرستیم یا فقط آن را به قصد ثبت کردن خروجی بگیریم.

به طور طبیعی، چنین رشته‌ای باید تمام ویژگی‌های مهم شیء را داشته باشد.

ما می‌توانیم این تبدیل را اینگونه پیاده‌سازی کنیم:

let user = {
 name: "John",
 age: 30,

 toString() {
  return `{name: "${this.name}", age: ${this.age}}`;
 }
};

alert(user); // {name: "John", age: 30}

…اما در فرایند توسعه، ویژگی‌های جدید اضافه و ویژگی‌های قدیمی دوباره نامگذاری و حذف می‌شوند. بروزرسانی toString هر بار می‌تواند طاقت‌فرسا باشد. ما می‌توانیم در ویژگی‌های آن حلقه بزنیم اما اگر شیء پیچیده باشد و شیءهای تودرتو را در ویژگی‌ها داشته باشد چیکار کنیم؟ ما باید تبدیل آنها را هم پیاده‌سازی کنیم.

خوشبختانه نیازی به نوشتن کدی برای کنترل تمام اینها نیست. از قبل این مشکل حل شده است.

متد JSON.stringify

JSON (نشانه‌گذاری شیء جاوااسکریپت، جِی‌سان) یک فرمت کلی برای نمایش مقدارها و شیءها است. جِی‌سان در استاندارد RFC 4627 شرح داده شده است. در ابتدا برای جاوااسکریپت ساخته شد اما بسیاری از زبان‌های دیگر هم کتابخانه‌هایی برای بکاربردن آن دارند. پس هنگامی که سمت کاربر سایت از جاوااسکریپت و سمت سرور با زبان‌های Ruby/PHP/Java/یا هر چیز دیگر نوشته شده باشد، استفاده از جی‌سان برای رد و بدل کردن داده آسان است.

جاوااسکریپت متدهای زیر را دارد:

 • JSON.stringify برای تبدیل شیءها به جی‌سان.
 • JSON.parse برای تبدیل جی‌سان به یک شیء.

برای مثال، اینجا ما متد JSON.stringify را روی یک دانشجو اجرا می‌کنیم:

let student = {
 name: 'John',
 age: 30,
 isAdmin: false,
 courses: ['html', 'css', 'js'],
 spouse: null
};

let json = JSON.stringify(student);

alert(typeof json); // !ما یک رشته داریم

alert(json);
/* :شیء کدگذاری شده جی‌سان
{
 "name": "John",
 "age": 30,
 "isAdmin": false,
 "courses": ["html", "css", "js"],
 "spouse": null
}
*/

متد JSON.stringify(student)شیء را دریافت می‌کند و آن را به رشته تبدیل می‌کند.

رشته json حاصل را شیء جی‌سان کدگذاری شده یا سریالی‌شده یا مرتب‌شده می‌گویند. ما برای فرستادن آن به جایی یا قرار دادن آن در یک انبارِ داده آماده هستیم.

لطفا در نظر داشته باشید که یک شیء جی‌سان کدگذاری شده با شیء لیترال چند تفاوت مهم دارد:

 • رشته‌ها از کوتیشن دوتایی استفاده می‌کنند. کوتیشن‌های تکی یا backtickها در جی‌سان جایی ندارند. پس 'John' به "John" تبدیل می‌شود.
 • اسم ویژگی‌های شیء هم کوتیشن دوتایی می‌گیرند. این کار لازم است. پس age:30 به "age":30 تبدیل می‌شود.

متد JSON.stringify می‌تواند روی مقدارهای اولیه هم اجرا شود.

جی‌سان از انواع داده زیر پشتیبانی می‌کند:

 • شیءها { ... }
 • آرایه‌ها [ ... ]
 • مقدارهای اولیه:
  • رشته‌ها،
  • اعداد،
  • مقدارهای boolean true/false،
  • null.

برای مثال:

// یک عدد در جی‌سان تنها یک عدد است
alert( JSON.stringify(1) ) // 1

// یک رشته در جی‌سان هنوز هم یک رشته است اما کوتیشن دوتایی می‌گیرد
alert( JSON.stringify('test') ) // "test"

alert( JSON.stringify(true) ); // true

alert( JSON.stringify([1, 2, 3]) ); // [1,2,3]

جی‌سان مشخصه‌ای است که فقط با داده سر و کار دارد و از زبان مستقل است، پس بعضی از ویژگی‌های شیء مخصوص جاوااسکریپت توسط JSON.stringify نادیده گرفته می‌شوند.

برای مثال:

 • ویژگی‌های تابعی (متدها).
 • مقدارها و ویژگی‌های سمبلی (symbolic).
 • ویژگی‌هایی که undefined را در خود ذخیره دارند.
let user = {
 sayHi() { // نادیده‌گرفته می‌شود
  alert("Hello");
 },
 [Symbol("id")]: 123, // نادیده‌گرفته می‌شود
 something: undefined // نادیده‌گرفته می‌شود
};

alert( JSON.stringify(user) ); // {} (شیء خالی)

معمولا این موضوع مشکلی ندارد. اگر این چیزی نیست که ما بخواهیم، به زودی خواهیم دید که چگونه فرایند را شخصی‌سازی کنیم.

یک چیز عالی این است که شیءهای تودرتو هم پشتیبانی و به طور خودکار تبدیل می‌شوند.

برای مثال:

let meetup = {
 title: "Conference",
 room: {
  number: 23,
  participants: ["john", "ann"]
 }
};

alert( JSON.stringify(meetup) );
/* :تمام ساختار به رشته تبدیل شد
{
 "title":"Conference",
 "room":{"number":23,"participants":["john","ann"]},
}
*/

محدودیت مهم این است: نباید هیچ مرجع دایره‌ای وجود داشته باشد.

برای مثال:

let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 participants: ["john", "ann"]
};

meetup.place = room;    // مراجعه می‌کند room به meetup
room.occupiedBy = meetup; // مراجعه می‌کند meetup به room

JSON.stringify(meetup); // Error: Converting circular structure to JSON

اینجا، فرایند تبدیل به دلیل مرجع دایره‌ای با شکست مواجه می‌شود: room.occupiedBy به meetup رجوع می‌کند و meetup.place به room رجوع می‌کند:

مشمول نکردن و تغییر شکل دادن: تابع replacer

سینتکل کامل JSON.stringify اینگونه است:

let json = JSON.stringify(value[, replacer, space])
value
مقداری که کدگذاری می‌شود.
replacer
یک آرایه از ویژگی‌هایی که باید کدگذاری شوند یا یک تابع function(key, value).
space
مقدار فاصله خالی که برای قالب‌بندی استفاده می‌شود.

اکثر اوقات، JSON.stringify تنها با آرگومان اول استفاده می‌شود. اما اگر ما بخواهیم که فرایند جایگزینی را بهتر کنیم، مثلا برای جداسازی مرجع‌های دایره‌ای، می‌توانیم از آرکومان دومِ JSON.stringify استفاده کنیم.

اگر یک آرایه از ویژگی‌ها را به آن بدهیم، تنها این ویژگی‌ها کدگذاری می‌شوند.

برای مثال:

let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 participants: [{name: "John"}, {name: "Alice"}],
 place: room // مراجعه می‌کند room به meetup
};

room.occupiedBy = meetup; // مراجعه می‌کند meetup به room

alert( JSON.stringify(meetup, ['title', 'participants']) );
// {"title":"Conference","participants":[{},{}]}

احتمالا اینجا ما بسیار سخت‌گیر هستیم. لیست ویژگی بر روی تمام ساختار شیء اعمال شده است. پس پس شیءهای درون participants خالی هستند چون name درون لیست نیست.

بیایید تمام ویژگی‌ها را به جز room.occupiedBy که باعث مرجع دایره‌ای است را اضافه کنیم:

let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 participants: [{name: "John"}, {name: "Alice"}],
 place: room // مراجعه می‌کند room به meetup
};

room.occupiedBy = meetup; // مراجعه می‌کند meetup به room

alert( JSON.stringify(meetup, ['title', 'participants', 'place', 'name', 'number']) );
/*
{
 "title":"Conference",
 "participants":[{"name":"John"},{"name":"Alice"}],
 "place":{"number":23}
}
*/

حالا همه چیز به جز occupiedBy سریالی شده‌اند. اما لیست ویژگی‌ها هنوز هم خیلی طولانی است.

خوشبختانه، ما می‌توانیم از یک تابع به جای آرایه استفاده کنیم مانند replacer.

تابع بر روی هر جفت (key, value) صدا زده می‌شود و باید مقدار «جایگزین شده» را برگرداند که به جای مقدار اصلی استفاده می‌شود. یا اگر مقدار قرار است نادیده گرفته شود، undefined را برگرداند.

در این مورد ما، می‌توانیم value را برای همه چیز به جز occupiedby «همانطور که هست» برگردانیم. برای نادیده گرفتن occupiedBy، کد پایین undefined را برمی‌گرداند:

let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 participants: [{name: "John"}, {name: "Alice"}],
 place: room // مراجعه می‌کند room به meetup
};

room.occupiedBy = meetup; // مراجعه می‌کند meetup به room

alert( JSON.stringify(meetup, function replacer(key, value) {
 alert(`${key}: ${value}`);
 return (key == 'occupiedBy') ? undefined : value;
}));

/* جفت‌های کلید:مقدار که جایگزین می‌شوند
:       [object Object]
title:    Conference
participants: [object Object],[object Object]
0:      [object Object]
name:     John
1:      [object Object]
name:     Alice
place:    [object Object]
number:    23
occupiedBy: [object Object]
*/

لطفا در نظر داشته باشید که تابع replacer تمام جفت‌های کلید/مقدار شامل شیءهای تودرتو و المان‌های آرایه را دریافت می‌کند. این تابع به صورت بازگشتی اعمال می‌شود. مقدار this درون replacer شیءای است که ویژگی کنونی را در خود دارد.

اولین فراخوانی خاص است. این فراخوانی با استفاده از یک «شیء دربرگیرنده»: {"":meetup} ساخته می‌شود. به بیانی دیگر، اولین جفت (key, value) یک کلید خالی دارد و مقدار برابر با کل شیء مورد نظر است. به همین دلیل است که در مثال بالا، اولین خط ":[object Object]" است.

ایده این موضوع این است که تا جایی که می‌شود به replacer قدرت داده شود: این تابع شانس این را دارد که اگر لازم بود حتی تمام شیء را تجزیه و تحلیل یا جایگزین کند/نادیده بگیرد.

قالب‌بندی: space

آرگومان سوم JSON.stringify(value, replacer, space) تعداد فاصله خالی برای استفاده در قالب‌بندی شکیل است.

قبلا تمام شیءهایی که به رشته تبدیل شده بودند هیچ تورفتگی و فاصله اضافی نداشتند. اگر بخواهیم یک شیء را به یک شبکه بفرستیم این موضوع مشکلی ندارد. آرگومان space خصوصا برای یک خروجی زیبا استفاده می‌شود.

اینجا space = 2 به جاوااسکریپت می‌گوید که شیءهای تودرتو را در چند خط و با 2 فاصله خالی تورفتگی درون یک شیء نشان بده:

let user = {
 name: "John",
 age: 25,
 roles: {
  isAdmin: false,
  isEditor: true
 }
};

alert(JSON.stringify(user, null, 2));
/* :با 2 فاصله خالی تورفتگی
{
 "name": "John",
 "age": 25,
 "roles": {
  "isAdmin": false,
  "isEditor": true
 }
}
*/

/* :نتیجه، تورفتگی بیشتری خواهد داشت JSON.stringify(user, null, 4) برای
{
  "name": "John",
  "age": 25,
  "roles": {
    "isAdmin": false,
    "isEditor": true
  }
}
*/

آرگومان سوم رشته هم می‌تواند باشد. در این صورت، به جای تعداد فاصله خالی، آن رشته برای اعمال تورفتگی استفاده می‌شود.

پارامتر space صرفا برای اهدافی مانند خروجی زیبا استفاده می‌شود.

متد “toJSON” شخصی‌سازی شده

مانند toString برای تبدیل به رشته، یک شیء می‌تواند متد toJSON را برای تبدیل به جی‌سان داشته باشد. اگر این متد موجود باشد، JSON.stringify به طور خودکار آن را صدا می‌زند.

برای مثال:

let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 date: new Date(Date.UTC(2017, 0, 1)),
 room
};

alert( JSON.stringify(meetup) );
/*
 {
  "title":"Conference",
  "date":"2017-01-01T00:00:00.000Z", // (1)
  "room": {"number":23}        // (2)
 }
*/

اینجا می‌بینیم که date (1) به رشته تبدیل شد. به این دلیل که تمام تاریخ‌ها یک متد درونی toJSON دارند که چنین رشته‌ای را برمی‌گرداند.

حالا بیایید یک toJSON شخصی‌ساز به شیء room اضافه کنیم:

let room = {
 number: 23,
 toJSON() {
  return this.number;
 }
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 room
};

alert( JSON.stringify(room) ); // 23

alert( JSON.stringify(meetup) );
/*
 {
  "title":"Conference",
  "room": 23
 }
*/

همانطور که می‌بینیم، toJSON هم برای فراخوانی مستقیم JSON.stringify(room) استفاده می‌شود و هم زمانی که room در یک شیء کدگذاری شده دیگر به صورت تودرتو وجود دارد.

متد JSON.parse

برای برگرداندن کدگذاری یک رشته‌ی جی‌سان، ما به متد دیگری به نام JSON.parse نیاز داریم.

سینتکس آن:

let value = JSON.parse(str, [reviver]);
پارامتر str
رشته‌ی جی‌سان برای تجزیه.
پارامتر reviver
تابع اختیاری function(key,value) که برای هر جفت (key, value) فراخوانی می‌شود و می‌تواند مقدار را تغییر شکل دهد.

برای مثال:

// آرایه‌ای که رشته شده
let numbers = "[0, 1, 2, 3]";

numbers = JSON.parse(numbers);

alert( numbers[1] ); // 1

یا برای شیءهای تودرتو:

let userData = '{ "name": "John", "age": 35, "isAdmin": false, "friends": [0,1,2,3] }';

let user = JSON.parse(userData);

alert( user.friends[1] ); // 1

جی‌سان ممکن است در صورت لزوم پیچیده باشد و شیءها و آرایه‌ها شامل شیءها و آرایه‌های دیگری هم باشند. اما آنها باید از یک فرمت جی‌سان مشابه تابعیت کنند.

اینجا چند اشتباه رایج در جی‌سان دست نویس را آوردیم (گاهی اوقات باید برای رفع خطا (Debugging) آن را بنویسیم):

let json = `{
 name: "John",           // اشتباه: اسم ویژگی بدون کوتیشن
 "surname": 'Smith',        // اشتباه: مقدار، کوتیشن تکی دارد (باید دوتایی باشد)
 'isAdmin': false         // اشتباه: کلید، کوتیشن تکی دارد (باشد دوتایی باشد)
 "birthday": new Date(2000, 2, 3), // مجاز نیست، فقط مقدارهای خام مجازند "new" اشتباه: عملگر
 "friends": [0,1,2,3]       // اینجا همه چیز درست است
}`;

به علاوه، جی‌سان از کامنت پشتیبانی نمی‌کند. اضافه کردن کامنت به جی‌سان آن را نامعتبر می‌کند.

یک فرمت دیگر به نام JSON5 وجود دارد که کلیدها بدون کوتیشن، کامنت و… را معتبر می‌داند. اما این جی‌سان یک کتابخانه مستقل است و در مشخصات زبان وجود ندارد.

دلیل اینکه جی‌سان معمولی انقدر سخت‌گیرانه است این نیست که توسعه دهندگان آن تنبل هستند، بلکه دلیلش این است که یک پیاده‌سازی آسان، مورد اطمینان و سریع از الگوریتم تجزیه را فراهم کند.

استفاده از احیاکننده (reviver)

فرض کنید ما یک شیء meetup که به رشته تبدیل شده را از سرور گرفتیم.

این شیء اینگونه بنظر می‌رسد:

// title: (meetup title), date: (meetup date)
let str = '{"title":"Conference","date":"2017-11-30T12:00:00.000Z"}';

…و حالا ما نیاز داریم که آن را از سریالی بودن خارج کنیم تا دوباره به یک شیء جاوااسکریپت تبدیل شود.

بیایید با فراخوانی JSON.parse این کار را انجام دهیم:

let str = '{"title":"Conference","date":"2017-11-30T12:00:00.000Z"}';

let meetup = JSON.parse(str);

alert( meetup.date.getDate() ); // !ارور

ای وای! یک ارور!

مقدار meetup.date یک رشته است، نه یک شیء Date. متد JSON.parse از کجا بداند که باید آن رشته را به یک Date تبدیل کند؟

بیایید به JSON.parse تابع احیاکننده (reviver) را به عنوان آرگومان دوم بدهیم که تمام مقدارهای را «همانطور که هستند» برگرداند اما date به یک شیء Date تبدیل خواهد شد:

let str = '{"title":"Conference","date":"2017-11-30T12:00:00.000Z"}';

let meetup = JSON.parse(str, function(key, value) {
 if (key == 'date') return new Date(value);
 return value;
});

alert( meetup.date.getDate() ); // !حالا کار می‌کند

در ضمن برای شیءهای تودرتو هم کار می‌کند:

let schedule = `{
 "meetups": [
  {"title":"Conference","date":"2017-11-30T12:00:00.000Z"},
  {"title":"Birthday","date":"2017-04-18T12:00:00.000Z"}
 ]
}`;

schedule = JSON.parse(schedule, function(key, value) {
 if (key == 'date') return new Date(value);
 return value;
});

alert( schedule.meetups[1].date.getDate() ); // !کار می‌کند

خلاصه

 • جی‌سان یک فرمت داده است که برای بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی، استاندارد و کتابخانه‌های مستقل خود را دارد.
 • جی‌سان از شیءهای ساده، آرایه‌ها، رشته‌ها، اعداد، بولین‌ها و null پشتیبانی می‌کند.
 • جاوااسکریپت متدهای JSON.stringify برای سریالی کردن به جی‌سان و JSON.parse برای خواندن از جی‌سان را فراهم می‌کند.
 • هر دو متد از تابع‌های تغییر شکل دهنده برای خواندن/نوشتن هوشمندانه پشتیبانی می‌کنند.
 • اگر یک شیء متد toJSON داشته باشد، سپس این متد توسط JSON.stringify فراخوانی می‌شود.

تمارین

اهمیت: 5

شیء user را به جی‌سان تبدیل کنید و سپس آن را در متغیر دیگری بخوانید.

let user = {
 name: "John Smith",
 age: 35
};
let user = {
 name: "John Smith",
 age: 35
};

let user2 = JSON.parse(JSON.stringify(user));
اهمیت: 5

در موارد ساده‌ای از مرجع‌های دایره‌ای، ما می‌توانیم یک ویژگی متخلف را توسط اسم آن از سریالی کردن منع کنیم.

اما گاهی اوقات به دلیل اینکه ممکن است هم در مرجع‌های دایره‌ای و هم در ویژگی‌های عادی استفاده شده باشد، نمی‌توانیم از اسم آن استفاده کنیم. پس می‌توانیم ویژگی را با استفاده از مقدار آن بررسی کنیم.

تابع replacer بنویسید که هر چیزی را به رشته تبدیل کند اما ویژگی‌هایی که به meetup رجوع می‌کنند را حذف کند:

let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 occupiedBy: [{name: "John"}, {name: "Alice"}],
 place: room
};

// circular references
room.occupiedBy = meetup;
meetup.self = meetup;

alert( JSON.stringify(meetup, function replacer(key, value) {
 /* کد شما */
}));

/* :نتیجه باید اینگونه باشد
{
 "title":"Conference",
 "occupiedBy":[{"name":"John"},{"name":"Alice"}],
 "place":{"number":23}
}
*/
let room = {
 number: 23
};

let meetup = {
 title: "Conference",
 occupiedBy: [{name: "John"}, {name: "Alice"}],
 place: room
};

room.occupiedBy = meetup;
meetup.self = meetup;

alert( JSON.stringify(meetup, function replacer(key, value) {
 return (key != "" && value == meetup) ? undefined : value;
}));

/*
{
 "title":"Conference",
 "occupiedBy":[{"name":"John"},{"name":"Alice"}],
 "place":{"number":23}
}
*/

همچنین اینجا ما نیاز داریم که key=="" را بررسی کنیم تا اولین فراخوانی که طبیعتا value برابر با meetup است را حذف کنیم.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)