بازگشت به درس

تاریخ خواندن را ذخیره کنید

اهمیت: 5

یک آرایه از پیام‌ها مانند تکلیف قبلی داریم. وضعیت هم مشابه است.

let messages = [
  {text: "Hello", from: "John"},
  {text: "How goes?", from: "John"},
  {text: "See you soon", from: "Alice"}
];

حالا سوال این است: کدام ساختار داده را برای ذخیره اطلاعات «در چه تاریخی پیام خوانده شد؟» استفاده می‌کنید.

در تکلیف قبلی ما فقط نیاز داشتیم که «بله/خیر» را ذخیره کنیم. حالا نیاز داریم که تاریخ را ذخیره کنیم و باید تا زمانی که پیام زباله‌روبی شود باقی بماند.

پی‌نوشت: تاریخ‌ها می‌توانند به عنوان شیء از کلاس درون ساخت Date ذخیره شوند که بعدا آن را پوشش می‌دهیم.

برای ذخیره یک تاریخ، می‌توانیم از WeakMap استفاده کنیم:

let messages = [
  {text: "Hello", from: "John"},
  {text: "How goes?", from: "John"},
  {text: "See you soon", from: "Alice"}
];

let readMap = new WeakMap();

readMap.set(messages[0], new Date(2017, 1, 1));
// را بعدا می‌آموزیم Date شیء