بازگشت به درس

آیا یک Promise دوباره resolve می‌شود؟

خروجی کد زیر چیست؟

let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  resolve(1);

  setTimeout(() => resolve(2), 1000);
});

promise.then(alert);

خروجی: 1.

فراخوانی دوم برای resolve نادیده گرفته می‌شود، زیرا فقط اولین فراخوانی reject/resolve در نظر گرفته می‌شود. فراخوانی‌های بعدی نادیده گرفته می‌شوند.