بازگشت به درس

یک لیست پیوندی را با ترتیب برعکس نمایش دهید

اهمیت: 5

یک لیست پیوندی را از تمرین قبلی Output a single-linked list با ترتیب برعکس نمایش دهید.

دو راه‌حل بسازید: با استفاده از حلقه و با استفاده از بازگشت.

با استفاده از بازگشت

اینجا منطق بازگشتی کمی مشکل است.

ما نیاز داریم که اول بقیه لیست را نمایش دهیم و سپس لیست کنونی را نمایش دهیم:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

function printReverseList(list) {

 if (list.next) {
  printReverseList(list.next);
 }

 alert(list.value);
}

printReverseList(list);

با استفاده از حلقه

روش حلقه کمی پیچیده‌تر از نمایش‌دادن به صورت مستقیم است.

هیچ راهی برای گرفتن آخرین مقدار list ما وجود ندارد. همچنین نمی‌توانیم «به عقب برگردیم».

پس کاری که می‌توانیم کنیم این است که اول با ترتیب مستقیم در المان‌های پیمایش کنیم و آنها را در یک آرایه ذخیره کنیم و سپس چیزی که ذخیره کردیم را با ترتیب برعکس نمایش دهیم:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

function printReverseList(list) {
 let arr = [];
 let tmp = list;

 while (tmp) {
  arr.push(tmp.value);
  tmp = tmp.next;
 }

 for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
  alert( arr[i] );
 }
}

printReverseList(list);

لطفا در نظر داشته باشید که راه‌حل بازگشتی کار یکسانی را انجام می‌دهد: لیست را دنبال می‌کند، المان‌ها را در زنجیره‌ای از فراخوانی‌های تودرتو ذخیره می‌کند (در پشته زمینه اجرا)، و سپس آنها را نمایش می‌دهد.