بازگشت به درس
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

The solution is to assign the handler to the container and track clicks. If a click is on the <a> link, then change src of #largeImg to the href of the thumbnail.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.