بازگشت به درس

ذخیره سازی خودکار یک فیلد فرم

یک فیلد textarea بسازید که پس از هر تغییر به طور خودکار ذخیره شود.

پس اگر کاربر تصادفا صفحه را ببندد و آن را مجدد باز کند می‌تواند ورودی ناتمامش را مشاهده کند.

مانند این:

باز کردن یک sandbox برای تمرین.