بازگشت به درس

ماشین حساب جدید بسازید

اهمیت: 5

یک تابع سازنده Calculator بسازید که شیء هایی با 3 متد ایجاد می کند.

 • read() با استفاده از prompt برای دو مقدار درخواست می کند و آنها را با نام‌های a و b به عنوان ویژگی‌ های شیء به خاطر می سپارد.
 • sum() مجموع این ویژگی ها را بر می گرداند.
 • mul() حاصل ضرب این ویژگی ها را بر می گرداند.

برای مثال:

let calculator = new Calculator();
calculator.read();

alert( "Sum=" + calculator.sum() );
alert( "Mul=" + calculator.mul() );

[دمو]

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function Calculator() {

 this.read = function() {
  this.a = +prompt('a?', 0);
  this.b = +prompt('b?', 0);
 };

 this.sum = function() {
  return this.a + this.b;
 };

 this.mul = function() {
  return this.a * this.b;
 };
}

let calculator = new Calculator();
calculator.read();

alert( "Sum=" + calculator.sum() );
alert( "Mul=" + calculator.mul() );

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.