بازگشت به درس

جمع کننده ی جدید بسازید

اهمیت: 5

یک تابع سازنده Accumulator(startingValue) بسازید.

شیء ای که می سازد باید:

  • “مقدار حال حاضر” را در ویژگی value ذخیره کند. مقدار آغازین در آرگومان startingValue سازنده قرار می گیرد.
  • متد read() باید از prompt برای خواندن یک عدد جدید استفاده کند و آن را به value اضافه کند.

به عبارتی دیگر، ویژگی value حاصلِ جمع تمام مقدارهایی که کاربر وارد کرده با مقدار اولیه ی startingValue است.

اینجا نسخه دموی کد وجود دارد:

let accumulator = new Accumulator(1); // مقدار اولیه 1

accumulator.read(); // مقداری که کاربر وارد کرده را اضافه می کند
accumulator.read(); // مقداری که کاربر وارد کرده را اضافه می کند

alert(accumulator.value); // مجموع این مقدارها را نشان می دهد

[دمو]

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function Accumulator(startingValue) {
  this.value = startingValue;

  this.read = function() {
    this.value += +prompt('How much to add?', 0);
  };

}

let accumulator = new Accumulator(1);
accumulator.read();
accumulator.read();
alert(accumulator.value);

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.