۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: عربي, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

Reference Type

A dynamically evaluated method call can lose this.

For instance:

let user = {
 name: "John",
 hi() { alert(this.name); },
 bye() { alert("Bye"); }
};

user.hi(); // works

// now let's call user.hi or user.bye depending on the name
(user.name == "John" ? user.hi : user.bye)(); // Error!

On the last line there is a conditional operator that chooses either user.hi or user.bye. In this case the result is user.hi.

Then the method is immediately called with parentheses (). But it doesn’t work correctly!

As you can see, the call results in an error, because the value of "this" inside the call becomes undefined.

This works (object dot method):

user.hi();

This doesn’t (evaluated method):

(user.name == "John" ? user.hi : user.bye)(); // Error!

Why? If we want to understand why it happens, let’s get under the hood of how obj.method() call works.

Reference type explained

Looking closely, we may notice two operations in obj.method() statement:

 1. First, the dot '.' retrieves the property obj.method.
 2. Then parentheses () execute it.

So, how does the information about this get passed from the first part to the second one?

If we put these operations on separate lines, then this will be lost for sure:

let user = {
 name: "John",
 hi() { alert(this.name); }
};

// split getting and calling the method in two lines
let hi = user.hi;
hi(); // Error, because this is undefined

Here hi = user.hi puts the function into the variable, and then on the last line it is completely standalone, and so there’s no this.

To make user.hi() calls work, JavaScript uses a trick – the dot '.' returns not a function, but a value of the special Reference Type.

The Reference Type is a “specification type”. We can’t explicitly use it, but it is used internally by the language.

The value of Reference Type is a three-value combination (base, name, strict), where:

 • base is the object.
 • name is the property name.
 • strict is true if use strict is in effect.

The result of a property access user.hi is not a function, but a value of Reference Type. For user.hi in strict mode it is:

// Reference Type value
(user, "hi", true)

When parentheses () are called on the Reference Type, they receive the full information about the object and its method, and can set the right this (user in this case).

Reference type is a special “intermediary” internal type, with the purpose to pass information from dot . to calling parentheses ().

Any other operation like assignment hi = user.hi discards the reference type as a whole, takes the value of user.hi (a function) and passes it on. So any further operation “loses” this.

So, as the result, the value of this is only passed the right way if the function is called directly using a dot obj.method() or square brackets obj['method']() syntax (they do the same here). There are various ways to solve this problem such as func.bind().

Summary

Reference Type is an internal type of the language.

Reading a property, such as with dot . in obj.method() returns not exactly the property value, but a special “reference type” value that stores both the property value and the object it was taken from.

That’s for the subsequent method call () to get the object and set this to it.

For all other operations, the reference type automatically becomes the property value (a function in our case).

The whole mechanics is hidden from our eyes. It only matters in subtle cases, such as when a method is obtained dynamically from the object, using an expression.

تمارین

اهمیت: 2

What is the result of this code?

let user = {
 name: "John",
 go: function() { alert(this.name) }
}

(user.go)()

P.S. There’s a pitfall :)

Error!

Try it:

let user = {
 name: "John",
 go: function() { alert(this.name) }
}

(user.go)() // error!

The error message in most browsers does not give us much of a clue about what went wrong.

The error appears because a semicolon is missing after user = {...}.

JavaScript does not auto-insert a semicolon before a bracket (user.go)(), so it reads the code like:

let user = { go:... }(user.go)()

Then we can also see that such a joint expression is syntactically a call of the object { go: ... } as a function with the argument (user.go). And that also happens on the same line with let user, so the user object has not yet even been defined, hence the error.

If we insert the semicolon, all is fine:

let user = {
 name: "John",
 go: function() { alert(this.name) }
};

(user.go)() // John

Please note that parentheses around (user.go) do nothing here. Usually they setup the order of operations, but here the dot . works first anyway, so there’s no effect. Only the semicolon thing matters.

اهمیت: 3

In the code below we intend to call obj.go() method 4 times in a row.

But calls (1) and (2) works differently from (3) and (4). Why?

let obj, method;

obj = {
 go: function() { alert(this); }
};

obj.go();        // (1) [object Object]

(obj.go)();       // (2) [object Object]

(method = obj.go)();  // (3) undefined

(obj.go || obj.stop)(); // (4) undefined

Here’s the explanations.

 1. That’s a regular object method call.

 2. The same, parentheses do not change the order of operations here, the dot is first anyway.

 3. Here we have a more complex call (expression)(). The call works as if it were split into two lines:

  f = obj.go; // calculate the expression
  f();    // call what we have

  Here f() is executed as a function, without this.

 4. The similar thing as (3), to the left of the parentheses () we have an expression.

To explain the behavior of (3) and (4) we need to recall that property accessors (dot or square brackets) return a value of the Reference Type.

Any operation on it except a method call (like assignment = or ||) turns it into an ordinary value, which does not carry the information allowing to set this.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)