۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

رمزگشای متن و رمزگذار متن

اگر داده‌ی دودویی ما درواقع یک رشته باشد چه؟ برای نمونه، ما یک فایل با داده‌ی متنی دریافت می‌کنیم.

شی رمزگشای متن(TextDecoder) درونی، به یک نفر اجازه می‌دهد که با توجه به بافر و رمزگذاری داده شده، مقدار را در یک رشته‌ی واقعی جاوااسکریپت بخواند.

ابتدا ما نیاز به ساخت آن داریم:

let decoder = new TextDecoder([label], [options]);
 • شی label – رمزگذاری، به طور پیش فرض utf-8 است اما big5 و windows-1251 و برخی دیگر از رمزگذارای‌ها نیز پشتیبانی می‌شوند.
 • شی options – شی اختیاری:
  • شی fatal – از جنس boolean. اگر مقدار آن true باشد، یک استثنا(exception) برای کاراکتر غیرقابل قبول (غیرقابل رمزگشایی) پرتاب می‌شود. در غیر این صورت (که حالت پیش‌فرض می‌باشد)، آن‌ها را با کاراکتر \uFFFD جایگذاری می‌کند.
  • شی ignoreBOM – از جنس boolean. اگر مقدار آن true باشد، BOM(یک علامت unicode اختیاری مرتب شده برحسب بایت) که به ندرت به آن نیاز پیدا می‌شود را نادیده می‌گیرد.

…و سپس رمزگشایی کنید:

let str = decoder.decode([input], [options]);
 • شی input – برای رمزگشایی (BufferSource)منبع
 • شی options – شی اختیاری:
  • شی stream – برای رمزگشایی streamها، هنگامی که رمزگشا برای مقادیر قابل توجه داده‌ها مکررا فراخوانی می‌شود، درست است. در این مورد، ممکن است یک کاراکتر چند بایتی، برخی مواقع بین بخش‌هایی از داده‌ها تقسیم شود. این امکان به رمزگشای متن می‌گوید که کاراکترهای “ناتمام” را به خاطر داشته باشد و هنگامی که بخش بعدی داده وارد شد، آن‌ها را رمزگشایی کند.

برای نمونه:

let uint8Array = new Uint8Array([72, 101, 108, 108, 111]);

alert( new TextDecoder().decode(uint8Array) ); // Hello
let uint8Array = new Uint8Array([228, 189, 160, 229, 165, 189]);

alert( new TextDecoder().decode(uint8Array) ); // 你好

ما می‌توانیم بخشی از یک بافر را با ساخت یک view زیرآرایه برای آن، رمزگشایی کنیم:

let uint8Array = new Uint8Array([0, 72, 101, 108, 108, 111, 0]);

// رشته در وسط می‌باشد
// جدید روی آن، بدون کپی کردن چیزی view ساخت یک
let binaryString = uint8Array.subarray(1, -1);

alert( new TextDecoder().decode(binaryString) ); // Hello

رمزگذار متن

شی رمزگذار متن(TextEncoder) برعکس کار را انجام می‌دهد – یک رشته را به بایت‌ها تبدیل می‌کند.

سینتکس آن به صورت زیر است:

let encoder = new TextEncoder();

تنها رمزگذاری‌ای که رمزگذار متن از آن پشتیبانی می‌کند “utf-8” می‌باشد.

رمزگذار متن دو متد دارد:

 • متد encode(str) – از یک رشته، Uint8Array را برمیگرداند.
 • متد encodeInto(str, destination) – رشته‌ی str را درون destination که باید Uint8Array باشد، رمزگذاری می‌کند.
let encoder = new TextEncoder();

let uint8Array = encoder.encode("Hello");
alert(uint8Array); // 72,101,108,108,111
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)