۲۱ اوت ۲۰۲۱
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: عربي, English, Español, Français, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, Türkçe, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

TextDecoder and TextEncoder

What if the binary data is actually a string? For instance, we received a file with textual data.

The built-in TextDecoder object allows one to read the value into an actual JavaScript string, given the buffer and the encoding.

We first need to create it:

let decoder = new TextDecoder([label], [options]);
 • label – the encoding, utf-8 by default, but big5, windows-1251 and many other are also supported.
 • options – optional object:
  • fatal – boolean, if true then throw an exception for invalid (non-decodable) characters, otherwise (default) replace them with character \uFFFD.
  • ignoreBOM – boolean, if true then ignore BOM (an optional byte-order Unicode mark), rarely needed.

…And then decode:

let str = decoder.decode([input], [options]);
 • inputBufferSource to decode.
 • options – optional object:
  • stream – true for decoding streams, when decoder is called repeatedly with incoming chunks of data. In that case a multi-byte character may occasionally split between chunks. This options tells TextDecoder to memorize “unfinished” characters and decode them when the next chunk comes.

For instance:

let uint8Array = new Uint8Array([72, 101, 108, 108, 111]);

alert( new TextDecoder().decode(uint8Array) ); // Hello
let uint8Array = new Uint8Array([228, 189, 160, 229, 165, 189]);

alert( new TextDecoder().decode(uint8Array) ); // 你好

We can decode a part of the buffer by creating a subarray view for it:

let uint8Array = new Uint8Array([0, 72, 101, 108, 108, 111, 0]);

// the string is in the middle
// create a new view over it, without copying anything
let binaryString = uint8Array.subarray(1, -1);

alert( new TextDecoder().decode(binaryString) ); // Hello

TextEncoder

TextEncoder does the reverse thing – converts a string into bytes.

The syntax is:

let encoder = new TextEncoder();

The only encoding it supports is “utf-8”.

It has two methods:

 • encode(str) – returns Uint8Array from a string.
 • encodeInto(str, destination) – encodes str into destination that must be Uint8Array.
let encoder = new TextEncoder();

let uint8Array = encoder.encode("Hello");
alert(uint8Array); // 72,101,108,108,111
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)