بازگشت به درس

کدام مقدارها توسط حلقه "for" نمایش داده می شوند؟

اهمیت: 4

برای هر حلقه یادداشت کنید که چه مقداری را نمایش خواهد داد. سپس با جواب مقایسه کنید.

هر دو حلقه مقدارهای مشابه را alert می کنند یا نه؟

  1. شکل پسوند:

    for (let i = 0; i < 5; i++) alert( i );
  2. شکل پیشوند:

    for (let i = 0; i < 5; ++i) alert( i );

جواب: از 0 تا 4 در هر دو مورد

for (let i = 0; i < 5; ++i) alert( i );

for (let i = 0; i < 5; i++) alert( i );

می توان به آسانی از الگوریتم for آن را فهمید:

  1. یک بار i = 0 را قبل از هر چیزی اجرا می کند(در شروع).
  2. شرط i < 5 را بررسی می کند
  3. اگر true باشد – بدنه ی حلقه alert(i) اجرا می شود، و سپس i++

افزایش i++ از بررسی شرط جداگانه است(2). آن فقط یک دستور جدا است.

مقدار برگردانده شده توسط increment اینجا استفاده نمی شود، پس تفاوتی بین i++ و ++i نیست.