بازگشت به درس

روز هفته اروپایی

اهمیت: 5

کشورهای اروپایی روزهای هفته‌شان از دوشنبه (عدد 1) شروع می‌شود، سپس سه‌شنبه (عدد 2) و تا یکشنبه (عدد 7) ادامه دارد. یک تابع getLocalDay(date) بنویسید که روز هفته «اروپایی» را به ازای date برگرداند.

let date = new Date(2012, 0, 3);  // 3 Jan 2012
alert( getLocalDay(date) );       // سه‌شنبه، باید 2 را برگرداند

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function getLocalDay(date) {

  let day = date.getDay();

  if (day == 0) { // روز هفته 0 (یکشنبه) به اروپایی برابر با 7 است
    day = 7;
  }

  return day;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.