بازگشت به درس

ثابت با حروف بزرگ?

اهمیت: 4

کد زیر را آزمایش کنید :

const birthday = '18.04.1982';

const age = someCode(birthday);

ما در اینجا یک ثابت با نام birthday برای تاریخ داریم و ثابتی دیگر با نام age.

مقدار ageبا استفاده از someCode()، یعنی فراخوانی تابع که ما هنوز آن را توضیح نداده‌ایم (به زودی توضیح داده خواهد شد)، از birthday محاسبه می‌شود. اما اینجا جزئیات مهم نیستند و نکته این است که age به نحوی بر اساس birthday محاسبه می‌شود.

آیا نوشتن birthday با حروف بزرگ درست است؟ برای age چطور؟

const BIRTHDAY = '18.04.1982'; // با حروف بزرگ باشد؟ birthday آیا

const AGE = someCode(BIRTHDAY); // با حروف بزرگ باشد؟ age آیا

به طور کلی از ثابت‌های با حروف بزرگ برای مقادیر “hard-code” شده استفاده می‌کنیم. یا به عبارتی دیگر، زمانی که مقدار، قبل از اجرا مشخص باشد و به صورت مستقیم درون کد نوشته شود.

در این کد birthday دقیقا این شرایط را دارد، پس آن را با حروف بزرگ می‌نویسیم.

در مقابل age در هنگام اجرای برنامه (Run Time) محاسبه خواهد شد. ما امروز یک سن داریم و سال آینده سن ما تغییر خواهد کرد. به یک معنا age ثابت است چون در هنگام اجرای کد تغییری نمی‌کند. اما “ثبات کمتری” نسبت به birthday دارد: محاسبه می‌شود، پس باید آن را با حروف کوچک بنویسیم.