بازگشت به درس

کوتاه کردن متن

اهمیت: 5

یک تابع truncate(str, maxlength) بسازید که طول str را بررسی می‌کند و اگر از maxlength بیشتر باشد، پایان رشته str را با کاراکتر حذف "…" جایگذاری کند، تا طول آن برابر با maxlength شود.

نتیجه تابع باید رشته کوتاه‌شده باشد (در سورت نیاز).

برای مثال:

truncate("What I'd like to tell on this topic is:", 20) = "What I'd like to te…"

truncate("Hi everyone!", 20) = "Hi everyone!"

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

بیشترین طول باید maxlength باشد، پس ما نیاز داریم که آن را کمتر کنیم، تا برای کاراکتر حذف جا باز شود.

در نظر داشته باشید در واقع یک کاراکتر Unicode برای کاراکتر حذف وجود دارد. این کاراکتر سه نقطه نیست.

function truncate(str, maxlength) {
  return (str.length > maxlength) ?
    str.slice(0, maxlength - 1) + '…' : str;
}
function truncate(str, maxlength) {
  return (str.length > maxlength) ?
    str.slice(0, maxlength - 1) + '…' : str;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.