بازگشت به درس

ویژگی‌ها را جمع بزنید

اهمیت: 5

یک شیء salaries داریم که تعداد دلخواهی از حقوق‌ها را شامل می‌شود.

تابع sumSalaries(salaries) بنویسید که جمع تمام حقوق‌ها را با استفاده از Object.values و حلقه‌ی for..of برگرداند.

اگر salaries خالی باشد، نتیجه باید 0 باشد.

برای مثال:

let salaries = {
 "John": 100,
 "Pete": 300,
 "Mary": 250
};

alert( sumSalaries(salaries) ); // 650

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function sumSalaries(salaries) {

 let sum = 0;
 for (let salary of Object.values(salaries)) {
  sum += salary;
 }

 return sum; // 650
}

یا اگر می‌خواستیم، می‌توانستیم جمع را با استفاده از Object.values و reduce محاسبه کنیم:

Object.values(salaries).reduce((a, b) => a + b) // 650

function sumSalaries(salaries) {

 let sum = 0;
 for (let salary of Object.values(salaries)) {
  sum += salary;
 }

 return sum;
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.