بازگشت به درس

ویژگی‌های شیء را جمع بزنید

اهمیت: 5

ما یک شیء داریم که دستمزد تیم‌مان را ذخیره می‌کند:

let salaries = {
  John: 100,
  Ann: 160,
  Pete: 130
}

کدی بنویسید که تمام دستمزدها را جمع می‌کند و نتیجه را درون متغیر sum ذخیره می‌کند. برای مثال بالا نتیجه باید 390 باشد.

اگر salaries خالی بود، نتیجه باید 0 باشد.

let salaries = {
  John: 100,
  Ann: 160,
  Pete: 130
};

let sum = 0;
for (let key in salaries) {
  sum += salaries[key];
}

alert(sum); // 390