بازگشت به درس

اعداد را جمع کنید

اهمیت: 5

کدی بنویسید که از بازدیدکننده درخواست میکند دو عدد را وارد کند و سپس جمع آنهارا نشان دهد.

اجرای دمو

پی نوشت: حواستان به مدل‌های داده‌ها باشد.

let a = +prompt("The first number?", "");
let b = +prompt("The second number?", "");

alert( a + b );

توجه کنید که جمع واحد + قبل از prompt است. این یعنی در همان لحظه به مقدار عددی تبدیل می‌شود.

در غیر اینصورت، a و b، رشته حرفی میبودند و جمع آنها، پیوست کردن آنها به یکدیگر می‌بود که یعنی:‌ "1" + "2" = "12".