بازگشت به درس

کوتِیشِن‌های رشته

اهمیت: 5

خروجی این اسکریپت چه خواهد بود :

let name = "Ilya";

alert( `سلام ${1}` ); // ?

alert( `سلام ${"name"}` ); // ?

alert( `سلام ${name}` ); // ?

Backticks عبارت داخل {...}$ را در رشته قرار می‌دهد.

let name = "Ilya";

// عبارت عدد 1 است
alert( `سلام ${1}` ); // 1 سلام

// است "name" عبارت رشته
alert( `سلام ${"name"}` ); // name سلام

// عبارت یک متغیر است، آن را داخل رشته قرار می‌دهد
alert( `سلام ${name}` ); // Ilya سلام