بازگشت به درس

Regexp ^$

کدام رشته با الگوی $^:pattern مطابقت دارد؟

یک رشته خالی تنها انطباق است: شروع می شود و بلافاصله تمام می شود.

این کار یک بار دیگر نشان می دهد که anchorها کاراکتر نیستند، بلکه آزمایش هستند.

رشته "" خالی است. موتور ابتدا ^:pattern (شروع ورودی) را تطبیق می‌دهد، بله تطابق دارد، و بلافاصله $:pattern انتهایی را، آن هم مطابقت دارد. بنابراین یک انطباق داریم.