بازگشت به درس

مرتب‌سازی با ترتیب نزولی

اهمیت: 4
let arr = [5, 2, 1, -10, 8];

// ... کد شما برای مرتب کردن آرایه با ترتیب نزولی

alert( arr ); // 8, 5, 2, 1, -10
let arr = [5, 2, 1, -10, 8];

arr.sort((a, b) => b - a);

alert( arr );