بازگشت به درس

علامت را نشان دهید

اهمیت: 2

با استفاده از if..else، کدی بنویسید که با استفاده از prompt یک عدد می‌گیرد و سپس با alert یکی از اینها را نشان می‌دهد:

  • 1، اگر مقدار بزرگ‌تر از صفر بود،
  • -1، اگر کمتر از صفر بود،
  • 0، اگر برابر با صفر بود.

در این تکلیف ما فرض می‌کنیم که ورودی همیشه یک عدد است.

دمو درون یک پنجره جدید

let value = prompt('یک عدد وارد کنید', 0);

if (value > 0) {
  alert( 1 );
} else if (value < 0) {
  alert( -1 );
} else {
  alert( 0 );
}