بازگشت به درس

با کلاس بازنویسی کنید

اهمیت: 5

کلاس Clock (به جعبه شنی مراجعه کنید) به سبک تابع نوشته شده است. آن را در سینتکس “کلاس” بازنویسی کنید.

ضمیمه: ساعت در کنسول تیک‌‌تاک می‌کند، آن را باز کنید تا ببینید.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

class Clock {
 constructor({ template }) {
  this.template = template;
 }

 render() {
  let date = new Date();

  let hours = date.getHours();
  if (hours < 10) hours = '0' + hours;

  let mins = date.getMinutes();
  if (mins < 10) mins = '0' + mins;

  let secs = date.getSeconds();
  if (secs < 10) secs = '0' + secs;

  let output = this.template
   .replace('h', hours)
   .replace('m', mins)
   .replace('s', secs);

  console.log(output);
 }

 stop() {
  clearInterval(this.timer);
 }

 start() {
  this.render();
  this.timer = setInterval(() => this.render(), 1000);
 }
}


let clock = new Clock({template: 'h:m:s'});
clock.start();

باز کردن راه‌حل درون sandbox.