بازگشت به درس

در کد زیر "switch" را به "if" تبدیل کنید

اهمیت: 5

کد زیر را با استفاده از if..else بازنویسی کنید

switch (browser) {
 case 'Edge':
  alert("You've got the Edge!");
  break;

 case 'Chrome':
 case 'Firefox':
 case 'Safari':
 case 'Opera':
  alert('Okay we support these browsers too');
  break;

 default:
  alert('We hope that this page looks ok!');
}

برای این که یک if دقیقا مانند switch عمل کند باید از مقایسه '===' استفاده کند:

برای stringها یک مساوی معمولی '==' هم کفایت می‌کند

if (browser == 'Edge') {
 alert("You've got the Edge!");
} else if (
 browser == 'Chrome' ||
 browser == 'Firefox' ||
 browser == 'Safari' ||
 browser == 'Opera'
) {
 alert('Okay we support these browsers too');
} else {
 alert('We hope that this page looks ok!');
}

دقت داشته باشید که این کدها 'browser == 'Chrome' || browser == 'Firefox … برای خوانایی بیشتر به چند خط تقسیم شده‌اند:

ولی switch تمیزتر و بهتر است.