بازگشت به درس

در کد زیر "if" را به ‍"switch" تبدیل کنید

اهمیت: 4

کد زیر را با استفاده از فقط یک switch بازنویسی کنید:

let a = +prompt('a?', '');

if (a == 0) {
 alert(0);
}
if (a == 1) {
 alert(1);
}

if (a == 2 || a == 3) {
 alert('2,3');
}

دو چک اول به دو case تبدیل می‌شوند. و چک سوم به دو case تقسیم می‌شود:

let a = +prompt('a?', '');

switch (a) {
 case 0:
  alert( 0 );
  break;

 case 1:
  alert( 1 );
  break;

 case 2:
 case 3:
  alert( '2,3' );
  break;
}

دقت داشته باشید: break که در انتها آمده ضروری نیست ولی آن را برای این می‌گذاریم که کدمان در آینده درست کار کند…

ممکن است بخواهیم در آینده case های بیشتری اضافه کنیم؛ برای مثال case 4. در این صورت اگر فراموش می‌کنم که قبل از آن در case 3 یک break بگذاریم به مشکل برمی‌خوریم. و ارور دریافت می‌کنیم. برای همین است که این break آخری را می‌گذاریم.