بازگشت به درس

دستور 'if' را به '?' بازنویسی کنید

اهمیت: 5

این if را با استفاده از عملگر شرطی بازنویسی کنید:

let result;

if (a + b < 4) {
  result = 'Below';
} else {
  result = 'Over';
}
let result = (a + b < 4) ? 'Below' : 'Over';