بازگشت به درس

دستور 'if..else' را به '?' بازنویسی کنید

اهمیت: 5

با استفاده از چند عملگر سه‌گانه '?' دستور if..else را بازنویسی کنید.

برای خوانایی بهتر، پیشنهاد می‌شود کد را در چند خط بنویسید.

let message;

if (login == 'کارمند') {
  message = 'سلام';
} else if (login == 'مدیر') {
  message = 'درود';
} else if (login == '') {
  message = 'وارد سیستم نشدید';
} else {
  message = '';
}
let message = (login == 'کارمند') ? 'سلام' :
  (login == 'مدیر') ? 'درود' :
  (login == '') ? 'به سیستم وارد نشدید' :
  '';