بازگشت به درس

تابع را با کمک '?' یا '||' بازنویسی کنید

اهمیت: 4

تابع زیر true را برمی‌گرداند اگر پارامتر age از 18 بزرگتر باشد.

در غیر این صورت برای تأیید سوال می‌پرسد و سپس جواب را بر‌می‌گرداند.

function checkAge(age) {
 if (age > 18) {
  return true;
 } else {
  return confirm('Did parents allow you?');
 }
}

کد را بازنویسی کنید، تا همین رفتار، بدون if، در یک خط اجرا شود.

دو حالت از checkAge بسازید:

 1. با استفاده از عملگر علامت سوال ?
 2. با استفاده از OR ||

با استفاده از یک عملگر علامت سوال '?':

function checkAge(age) {
 return (age > 18) ? true : confirm('Did parents allow you?');
}

با استفاده از OR || (کوتاه‌ترین حالت)

function checkAge(age) {
 return (age > 18) || confirm('Did parents allow you?');
}

توجه داشته باشید که پرانتزهای دور age > 18 لازم نیست. برای خوانایی نوشته شده‌ند.