بازگشت به درس

بازنویسی Arrow Functionها

در کد زیر function expressionها را با arrow functionها جایگزین کنید:

function ask(question, yes, no) {
 if (confirm(question)) yes();
 else no();
}

ask(
 "Do you agree?",
 function () {
  alert("You agreed.");
 },
 function () {
  alert("You canceled the execution.");
 }
);
function ask(question, yes, no) {
 if (confirm(question)) yes();
 else no();
}

ask(
 "Do you agree?",
 () => alert("You agreed."),
 () => alert("You canceled the execution.")
);

کوتاه و تمیز است، مگر نه؟