بازگشت به درس

"for" را با "while" جایگزین کنید

اهمیت: 5

کد را با تغییر حلقه for به while بدون عوض کردن رفتار آن دوباره بنویسید (خروجی باید یکسان بماند).

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  alert( `عدد ${i}!` );
}
let i = 0;
while (i < 3) {
  alert( `عدد ${i}!` );
  i++;
}