بازگشت به درس

تا زمانی که ورودی درست باشد تکرار کنید

اهمیت: 5

یک حلقه بنویسید که برای یک عدد بزرگ تر از 100 prompt می کند. اگر بازدیدکننده عدد دیگری وارد کرد – دوباره از او بخواهید که وارد کند.

حلقه باید برای یک عدد درخواست کند مگر اینکه بازدیدکننده یک عدد بزرگ تر از 100 وارد کند یا ورودی گرفتن را لغو کند / یک خط خالی وارد کند.

اینجا ما می توانیم فرض کنیم که بازدیدکننده فقط عدد وارد می کند. در این تمرین نیازی به پیاده سازی بررسی خاصی برای ورودی غیر عددی نیست.

[دمو]

let num;

do {
  num = prompt("عددی بزرگ تر از 100 وارد کنید.", 0);
} while (num <= 100 && num);

حلقه do..while تا زمانی که هر دو بررسی truthy باشند تکرار می شود:

  1. بررسی num <= 100 – به این معنی است که مقدار وارد شده هنوز از 100 بزرگ تر نیست.
  2. بررسی && num زمانی که num برابر با null یا یک رشته خالی باشد اشتباه است. سپس حلقه while هم متوقف می شود.

ضمیمه: اگر num برابر با null باشد سپس num <= 100 برابر با true است، پس بدون بررسی دوم اگر کاربر روی CANCEL کلیک کند حلقه متوقف نمی شود. هر دو بررسی مورد نیاز هستند.