بازگشت به درس

شیءهای کلیددار از آرایه بسازید

اهمیت: 4

بیایید فرض کنیم که ما یک آرایه از کاربران به شکل {id:..., name:..., age:... } دریافت کرده‌ایم.

یک تابع groupById(arr) بسازید که یک شیء از آن ایجاد می‌کند، که id به عنوان کلید و المان‌های آرایه به عنوان مقدار موجود هستند.

برای مثال:

let users = [
 {id: 'john', name: "John Smith", age: 20},
 {id: 'ann', name: "Ann Smith", age: 24},
 {id: 'pete', name: "Pete Peterson", age: 31},
];

let usersById = groupById(users);

/*
// بعد از فراخوانی ما باید این را داشته باشیم:

usersById = {
 john: {id: 'john', name: "John Smith", age: 20},
 ann: {id: 'ann', name: "Ann Smith", age: 24},
 pete: {id: 'pete', name: "Pete Peterson", age: 31},
}
*/

چنین تابعی هنگام کار کردن با داده سرور خیلی به کار می‌آید.

در این تکلیف ما فرض می‌کنیم که id یکتا است. هیچ دو المانی از آرایه وجود ندارد که id یکسانی داشته باشند.

لطفا از متد .reduce در راه حل استفاده کنید.

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

function groupById(array) {
 return array.reduce((obj, value) => {
  obj[value.id] = value;
  return obj;
 }, {})
}

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.