بازگشت به درس

عدد صحیح تصادفی از مینیمم تا ماکسیمم

اهمیت: 2

یک تابع randomInteger(min, max) می‌سازد که یک عدد صحیح تصادفی از min تا max که هر دو شامل مقادیر min و max می‌شود را خروجی می‌دهد.

هر عدد از بازه‌ی min..max باید احتمال یکسانی داشته باشد.

مثال‌هایی از کارکردش:

alert( random(1, 5) ); // 1
alert( random(1, 5) ); // 3
alert( random(1, 5) ); // 5

میتوانید از راه حل قبلی هم به عنوان پایه استفاده کنید.

جواب ساده اما اشتباه

جواب اشتباه اما ساده این است که مقداری از min تا max رو تولید کنیم و رندش کنیم:

function randomInteger(min, max) {
 let rand = min + Math.random() * (max - min);
 return Math.round(rand);
}

alert( randomInteger(1, 3) );

این تابع کار میکند اما غلط است. احتمال اینکه مقادیر لبه min و max را در نتیجه بگیریم، نصف بقیه‌ست.

اگر شما مثال بالا را به کرات اجرا کنید، میبینید که عدد ۲ اکثر اوقات ظاهر می‌شود.

به این علت است که Math.round() اعداد تصادفی از بازه 1..3 را میگیرد و به شکل زیر رند می‌کند.

values from 1  ... to 1.4999999999 become 1
values from 1.5 ... to 2.4999999999 become 2
values from 2.5 ... to 2.9999999999 become 3

حالا میتوانیم به وضوح ببینیم که عدد ۲، دو برابر عدد یک مقادیر به آن نسبت داده میشود. همینطور هم برای عدد ۳.

راه حل صحیح

راه حال‌های صحیح زیادی وجود دارد. یکی از آنها تنظیم نقاط مرزی‌ست. برای اطمینان یافتن از ازینکه بازه‌ها برابرند میتوانیم مقادیر را از 0.5 تا 3.5 تولید کنیم، سپس احتمال لازم صحیح را به حالات لبه نسبت دهیم:

function randomInteger(min, max) {
 // now rand is from (min-0.5) to (max+0.5)
 let rand = min - 0.5 + Math.random() * (max - min + 1);
 return Math.round(rand);
}

alert( randomInteger(1, 3) );

راه دیگر میتواند استفاده از Math.floor باشد برای یک عدد تصادفی از min تا max+1:

function randomInteger(min, max) {
 // here rand is from min to (max+1)
 let rand = min + Math.random() * (max + 1 - min);
 return Math.floor(rand);
}

alert( randomInteger(1, 3) );

حال، تمام بازه ها بدین شکل می‌شوند:

values from 1 ... to 1.9999999999 become 1
values from 2 ... to 2.9999999999 become 2
values from 3 ... to 3.9999999999 become 3

همه ی بازه‌ها الان طول یکسانی دارند و در نهایت توزیع یکسانی دارند.