بازگشت به درس

کار کردن با پروتوتایپ

اهمیت: 5

اینجا کدی داریم که یک جفت از شیءها را ایجاد می‌کند و سپس آن‌ها را تغییر می‌دهد.

کدام مقدار در فرایند نمایش داده می‌شود؟

let animal = {
  jumps: null
};
let rabbit = {
  __proto__: animal,
  jumps: true
};

alert( rabbit.jumps ); // ? (1)

delete rabbit.jumps;

alert( rabbit.jumps ); // ? (2)

delete animal.jumps;

alert( rabbit.jumps ); // ? (3)

باید 3 جواب وجود داشته باشد.

  1. مقدار true، از rabbit گرفته شده.
  2. مقدار null، از animal گرفته شده.
  3. مقدار undefined، چنین ویژگی‌ای دیگر وجود ندارد.