بازگشت به درس

تبدیل انوع داده

اهمیت: 5

نتیجه این عبارات چه خواهد بود ؟

"" + 1 + 0
"" - 1 + 0
true + false
6 / "3"
"2" * "3"
4 + 5 + "px"
"$" + 4 + 5
"4" - 2
"4px" - 2
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1
" \t \n" - 2

به خوبی روی آن فکر کنید، بنویسید و با پاسخ‌ها مقایسه کنید.

"" + 1 + 0 = "10" // (1)
"" - 1 + 0 = -1 // (2)
true + false = 1
6 / "3" = 2
"2" * "3" = 6
4 + 5 + "px" = "9px"
"$" + 4 + 5 = "$45"
"4" - 2 = 2
"4px" - 2 = NaN
" -9 " + 5 = " -9 5" // (3)
" -9 " - 5 = -14 // (4)
null + 1 = 1 // (5)
undefined + 1 = NaN // (6)
" \t \n" - 2 = -2 // (7)
 1. علامت جمع همراه با رشته "" + 1 عدد 1 را به رشته تبدیل می‌کند: "1 = "" + 1" ، و سپس داریم: "1" + 0 که همین قاعده برای آن نیز برقرار خواهد بود.
 2. علامت تفریق (مانند اکثر عملگرهای ریاضیاتی) فقط با اعداد کار می‌کند. این عملگر رشته خالی را به 0 تبدیل می‌کند.
 3. علامت جمع به همراه رشته ، باعث تبدیل عدد 5 به رشته و سپس چسباندن آن بهم می‌شود.
 4. علامت تفریق همیشه مقدار را به عدد تبدیل می‌کند. در نتیجه " 9- " را به عدد 9– تبدیل می‌کند (فاصله‌های خالی را نیز حذف می‌کند).
 5. null پس از تبدیل به عدد 0 خواهد بود.
 6. undefined پس از تبدیل به عدد NaN خواهد بود.
 7. هنگام تبدیل یک رشته به عدد، کاراکترهای فاصله (اسپیس) از رشته حذف می‌شوند. در اینجا کل رشته از کاراکترهای فاصله تشکیل شده است، مانند ‘\t’، ‘\n’ و یک فاصله‌ی «معمولی» بین آن‌ها. پس، مانند یک رشتهٔ خالی، 0 می‌شود.