بازگشت به درس

تابع pow(x,n)

اهمیت: 4

تابع pow(x,n) را بنویسید که x به توان n را برمی‌گرداند. یا به عبارتی دیگر، x را n بار در خود ضرب می‌کند و حاصل را برمی‌گرداند.

pow(3, 2) = 3 * 3 = 9
pow(3, 3) = 3 * 3 * 3 = 27
pow(1, 100) = 1 * 1 * ...* 1 = 1

یک صفحه وب که دو مقدار x و n را prompt می‌کند و جواب pow(x,n) را بر‌می‌گرداند بسازید.

[نمونه]

پی‌نوشت: در این تکلیف تابع باید فقط مقدارهای طبیعی n را پوشش دهد: اعداد صحیح از 1 به بعد.

function pow(x, n) {
  let result = x;

  for (let i = 1; i < n; i++) {
    result *= x;
  }

  return result;
}

let x = prompt("x?", '');
let n = prompt("n?", '');

if (n < 1) {
  alert(`Power ${n} is not supported, use a positive integer`);
} else {
  alert( pow(x, n) );
}