بازگشت به درس

استفاده از "this" در شیء لیترال

اهمیت: 5

در اینجا تابع makeUser یک شیء را برمی‌گرداند.

نتیجه دسترسی داشتن به ref چیست؟ چرا؟

function makeUser() {
 return {
  name: "John",
  ref: this
 };
}

let user = makeUser();

alert( user.ref.name ); // نتیجه چیست؟

جواب: یک ارور

آن را امتحان کنید:

function makeUser() {
 return {
  name: "John",
  ref: this
 };
}

let user = makeUser();

alert( user.ref.name ); // Error: Cannot read property 'name' of undefined

دلیلش این است که قواعدی که this را تشکیل می‌دهند به تعریف شیء نگاه نمی‌کنند. فقط لحظه‌ی صدازدن مهم است.

اینجا مقدار this درون makeUser() برابر با undefined است، چون به عنوان تابع صدا زده شده است نه به عنوان یک متد با سینتکس نقطه.

مقدار this برای تمام تابع یکی است و بلوک‌های کد و شیءهای لیترال روی آن تاثیری نمی‌گذارند.

بنابراین ref: this در واقع this کنونی تابع را می‌گیرد.

ما می‌توانیم تابع را بازنویسی کنیم و this یکسان را با مقدار undefined برگردانیم:

function makeUser(){
 return this; // این بار هیچ شیء لیترالی وجود ندارد
}

alert( makeUser().name ); // Error: Cannot read property 'name' of undefined

همانطور که می‌بینید نتیجه alert( makeUser().name ) با نتیجه alert( user.ref.name ) از مثال قبل یکسان است.

کد پایین متضاد قبلی است:

function makeUser() {
 return {
  name: "John",
  ref() {
   return this;
  }
 };
}

let user = makeUser();

alert( user.ref().name ); // John

حالا کار می‌کند، چون user.ref() یک متد است. مقدار this برابر با شیء قبل از نقطه . است.